Профил на купувача

Възлагане на дейности за 2023 г., съгласно Раздел III „Реализиране на дейности, насочени към ранно откриване на водещи ХНБ“, т.2. „Онкологични заболявания“, т.2.1. “Злокачествени новообразувания на млечна жлеза“, т.2.1.3, 2.1.4. и 2.1.6. към Работна програма, Приложение №1 от Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., приета с Решение №552/28.07.2021 г. на Министерския съвет (МС)

Дата на публикуване: 21.08.2023г.


Възлагане на дейности за 2023 г.  по приоритет „Здравеопазване” от Националния план за действие за периода 2022-2023 г., Цел.2: „Подобряване на достъпа до качествено здравеопазване на лица, намиращи се в ситуация на бедност и социална уязвимост“, мярка 2.4. „Провеждане на прегледи за социално значими заболявания с мобилни кабинети-флуорографи, ехографи и клинични лаборатории“ към Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (НСРБРПУР) 2021-2030 г, приета с Решение №278/05.05.2022 г. на Министерския съвет (МС)

Дата на публикуване: 16.08.2023г.„Избор на изпълнител за организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в област Кюстендил през 2023 г. с оглед на превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве“ в Регистъра на обществени поръчки

Дата на публикуване: 05.05.2023г.


„Доставка на нетна активна електрическа енергия, за ниско напрежение и изпълнение на функциите на координатор на балансираща група за обектите на РЗИ-Кюстендил“ в Регистъра на обществените поръчки

Дата на публикуване: 08.03.2023г.


Дата на публикуване: 19.05.2022г.

Дата на публикуване: 19.05.2022г.


Доставка на нетна активна електрическа енергия, за ниско напрежение и изпълнение на функциите на координатор на балансираща група за обектите на РЗИ-Кюстендил в ЦАИС ЕОП

ПРЕКРАТЕНА: “Доставка на нетна електрическа енергия на ниско напрежение и изпълнение на функциите на координатор на балансираща група за обектите на РЗИ-Кюстендил” в ЦАИС ЕОП


Довършителни строително-монтажни работи на западното крило на сградата на РЗИ-Кюстендил

Пазарна консултация

Дата на публикуване: 01.08.2019г.

    Договор за услуга

    Доклад

    Количествена сметка

    Техническа спецификация

    Договор за услуга 05.08.2019г.

    Доклад с документи 05.08.2019г.

    Протокол от работата на комисията по разглеждане и оценка на подадените оферти 27.08.2019г.

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – Дата на публикуване: 08.08.2019г.

Възлагане на дейности за 2019 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. към Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020, приоритет “Здравеопазване”, приет с Решение №355 на Министерски съвет от 2016 г.

    Покана – дата на публикуване 06.08.2019г.

    Оферта – дата на публикуване 06.08.2019г.

    Списък Приложение 1 – дата на публикуване 06.08.2019г.

    Договор – дата на публикуване 12.09.2019г.

    График за работата на мобилният мамограф – дата на публикуване 12.09.2019г.

    Рак на гърдата – информационен материал, дата на публикуване 12.09.2019г.

 Договаряне без обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП – Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на РЗИ-Кюстендил за срок от 24 месеца

Архив