Административни услуги

1350Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици
259Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план
341Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества    
477Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ
881Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
883Издаване на становище за класифициране на отпадъци        
1338Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация
1349Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия       
1573Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
1870Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект
2241Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти
2961Издаване на хигиенно заключение за проектна документация
3041Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
3047Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум
1793Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
466Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води             
685Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
1089Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/тленни останки/урна извън страната
1088Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
1553Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби
258Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
882Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение
961Издаване на удостоверение за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ
1336Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
1795Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина
1552Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение
1660Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове и тъканните банки
1796Издаване на свидетелство за имунизационно състояние
1102Регистрация и заверка на лична здравна книжка
2Предоставяне на достъп до обществена информация
2134Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
2133Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)