Номер Тип документ Линк Дата на публикуване
1 Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по Чл. 20, АЛ. 3 от ЗОП Линк 08.08.2019г.
2 Указания Линк 08.08.2019г.
3 Обява Линк 08.08.2019г.
4 Образец № 1-проект на договор Линк 08.08.2019г.
5 Образец № 2-админинистративни сведения Линк 08.08.2019г.
6 Образец № 3-Декларация по чл.192,ал.3 Линк 08.08.2019г.
7 Образец № 4-Декларация по чл.192,ал.3 Линк 08.08.2019г.
8 Образец № 5-Декларация по чл.3,т.8 и чл.3 Линк 08.08.2019г.
9 Образец № 6 Декларация по чл.66,ал.1 от ЗОП Линк 08.08.2019г.
10 Образец № 7 Декларация за липса на свързаност Линк 08.08.2019г.
11 Образец № 8 Декларация за съответствие с критериите Линк 08.08.2019г.
12 Образец № 9 за отсъствия на обстоятелства Линк 08.08.2019г.
13 Образец № 10 Техническо предложение Линк 08.08.2019г.
14 Образец № 11 Ценово предложение Линк 08.08.2019г.
15 Образец № 12 Списък на всички документи Линк 08.08.2019г.
16 Образец № 13 Списък на изпълнено строителство Линк 08.08.2019г.
17 Образец № 14 Декларация по чл.59,ал.1,т.3 Линк 08.08.2019г.
18 Договор Линк 26.09.2019г.