Достъп до обществена информация

Приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до обществена информация

Звена за Административно обслужване–Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”

лице за контакт: главен секретар;

работно време–от 08.30 часа до 17.00 часа.

адрес:–град Кюстендил, кв. „Румена Войвода”, ул. „Тинтява”, етаж 1– Център за административно обслужване на физически и юридически лица на принципа „едно гише”;

Получаване:

на място в РЗИ-Кюстендил;

по пощата на посочените адреси;

на електронен адрес:[email protected];

чрез Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/).

на факс 078/552453;

на телефон 078/558202 като устно заявление.

Ако заявлението е получено след края на работното време, то се завежда в регистъра през следващия работен ден.

Преглед на документите се извършва на определеното за това място – Центъра за административно обслужване (ЦАО) на физически и юридически лица на принципа „едно гише”, намиращ се в административната сградата на РЗИ – Кюстендил, с адрес: гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода”, ул. „Тинтява”, етаж 1, след фактическо предаване чрез приемо-предавателен протокол и представяне на документ за платени разходи, определени по реда на Заповед №ЗМФ-156 от 11.03.2022 г. и Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, издадена от министъра на финансите (Обн. ДВ. бр.22 от 18 март 2022г.).

ПРОЦЕДУРА

В Центъра за административно обслужване на РЗИ – Кюстендил се подава заявление по образец за достъп до информация.

В 14-дневен срок от подаване на заявлението (с изключение на случаите по чл.31 и чл.32 от ЗДОИ), следва да получите Решение за предоставяне на информацията, където се посочва:

до каква информация се предоставя достъп;

в какъв период от време се предоставя достъп (не може да бъде по-малък от 30 дни);

къде се предоставя достъп;

в каква форма се предоставя достъп;

каква сума трябва да се заплати.

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Заплащат се материалните разходи по предоставянето на услугата по цени, определени със Наредба № Н-1 от 11 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, към нея Заповед № ЗМФ-156 от 11 март 2022 г., като плащанията могат да се извършват чрез ПОС терминални устройства както в Центровете за административно обслужване на физически и юридически лица на принципа „едно гише” на РЗИ – Кюстендил, намиращ се в гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода”, ул. „Тинтява”, етаж 1, от 08.30 часа до 17.00 часа, така и по банков път:

IBAN: BG08STSA93003100761601

Банка: ДСК ЕАД, BIC: STSABGSF

Получател Регионална здравна инспекция – Кюстендил, ЕИК 176031298.

При незаплащане на определената сума, се губи правото на достъпа.

Във връзка с чл.13 ал.2 и чл.37 ал.1 т.1 от Закона за достъп до обществена информация се ограничава достъпа до информация, представляваща служебна тайна (в срокове по чл.34 от ЗЗКИ) съгласно Списъка на категориите информация, определена като служебна тайна в РЗИ -Кюстендил, утвърден със заповед № РД-11- 231 от 25.07.2014 г.

Нормативи за разходите за предоставяне на достъп до информация и повторно използване на информация от обществения сектор

 
Нормативна уредба: Закон за достъп до обществена информация (ИЗМ.И ДОП. ДВ БР.82 ОТ 29.09.2023г.)

Бюджет на РЗИ-Кюстендил за 2024г., 2023г., 2022г., 2021г.2020г., 2019г.2018г.2017г.,

План за дейността на РЗИ-Кюстендил за 2024г., 2023г., 2022г., 2021г., 2020г.2019г.2018г.2017г.2016г.2015г.

Годишен отчет на РЗИ-Кюстендил за 2023г., 2022г., 2021г.2020г.2019г., 2018г.2017г.2016г.2015г.2014г.

Цели на РЗИ-Кюстендил за 2024г., 2023г., 2022г., 2021г., 2020г.2019г.2018г.2017г.

⦁ Профил на РЗИ – Кюстендил в електронния Портал за отворени данни на Република България
⦁ Наръчник – Програма Достъп до информация
⦁ Как да получим достъп до информация – трето преработено издание 

⦁ Списък по чл.15, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионална здравна инспекция – Кюстендил (РЗИ – Кюстендил)⦁ Отчети по чл.15, ал.2 от ЗДОИ 2013г – 2019г.

⦁ Ред за достъп до публичните регистри на Регионална здравна иснпекция – Кюстендил : публичните регистри, които РЗИ-Кюстендил са публикувани на Портала за отворени данни: https://data.egov.bg


⦁ Образци на документи, които се попълват във връзка с предоставяне на достъпа:  


Списък на категориите информация в РЗИ-Кюстендил, подлежащи на класификация като служебна тайна