Електронни услуги


Електронните административните услуги, предоставяни от РЗИ Кюстендил, са достъпни за граждани и юридически лица чрез Единния портал за достъп на електронни административни услуги от лица. 

Преди да започнете електронно заявяване:

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Имате инсталиран Adobe Reader. 

Портал за електронни услуги и информация за гражданите и бизнеса : https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo

Единна входна точка за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги: https://pay.egov.bg/

Списък с наличните електронни услуги можете, да откриете на следния адреси:

 1. 258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
 2. 882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение
 3. 1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици
 4. 477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ
 5. 685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
 6. 961 Издаване на удостоверение за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ
 7. 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
 8. 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
 9. 466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
 10. 2 Предоставяне на достъп до обществена информация
 11. 341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите 

3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум 

12. Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

Идентификатор на услуга : 1552

13. Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното…

Идентификатор на услуга : 1088

14. Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и…

Идентификатор на услуга : 881

15. Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

Идентификатор на услуга : 1870

16. Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план

Идентификатор на услуга : 259

17. Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради,…

Идентификатор на услуга : 1553

18. Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната

Идентификатор на услуга : 1089

19. Издаване на свидетелство за имунизационно състояние

Идентификатор на услуга : 1796

20. Издаване на становище за класифициране на отпадъци

Идентификатор на услуга : 883

21. Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти

Идентификатор на услуга : 2241

22. Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум

Идентификатор на услуга : 3047

23. Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

Идентификатор на услуга : 1338

24. Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

Идентификатор на услуга : 1349

25. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие…

Идентификатор на услуга : 1793

26. Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения…

Идентификатор на услуга : 3041

27. Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за…

Идентификатор на услуга : 1660

28. Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

Идентификатор на услуга : 1795

29. Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

Идентификатор на услуга : 1573

30. Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

Идентификатор на услуга : 2961

31. Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Идентификатор на услуга : 1336

32. Регистрация и заверка на лична здравна книжка

Идентификатор на услуга : 1102

Уважаеми потребители ,

               Регионална здравна инспекция – Кюстендил има възможност да приема и предоставя документи по електронен път в рамките на своята компетентност. За да можете да подавате електронни документи е необходимо да притежавате квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от лицензираните за целта доставчици на удостоверителни услуги  (списък на доставчиците на удостоверителни услуги можете да видите – тук )

Приемане на електронни документи, подписани с КЕП

              Приемане на електронни документи, подписани с КЕП, се осъществява, чрез получаване на подписаните файлове на e-mail: [email protected], съгласно протокола SMTP   (Simple Mail Transfer Protocol ) описан в RFC 821;

             Погрешно доставените, непълни, неподписани или с нарушена цялост електронни документи се връщат на подателя.

              За да бъдат приети, всички официални входящи електронни документи, трябва да съдържат, освен стандартните за документи на хартиен носител реквизити и следните задължителни реквизити:

“ЖЕЛАНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ”, със следния текст „Съгласен съм/не съм съгласен да получавам електронни изявления от РЗИ – Кюстендил”. Когато подателят е заявил желание да получи електронен отговор от РЗИ – Кюстендил, той се изпраща на e-mail адреса посочен в сертификата. В случай, че подателят желае да получи отговора на различен e-mail, то той трябва да бъде изрично посочен.    В случай на заявено несъгласие за получаване на електронни изявления от РЗИ – Кюстендил, подателят задължително посочва валиден пощенски адрес за кореспонденция с инспекцията.

           ”СЪГЛАСИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ” със следния текст: „Съгласен съм в РЗИ – Кюстендил да бъдат обработвани личните ми данни за осъществяване на законово регламентираните функции на РЗИ – Кюстендил”

          ”ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПОДАТЕЛЯ”- текст на електронното изявление.

            При приемането на електронните документи задължително се извършват следните проверки:

           1. Проверка за наличие на изпълним програмен код или самостартиращи се макроси. Ако файлът е с подобни характеристики, той не се приема и се връща на подателя.

           2. Преглед за цялостност на получения електронен документ.

           3 .Проверка на  на валидността на удостоверението за електронния подпис.

           4. Проверка на прикачените файлове, в случай че електронният документ притежава такива – приемат се само при условие, че и те са подписани електронно, в противен случай се изпраща съобщение на подателя за неприемане на електронният документ.

           5. Преглед за съответствие на електронните подписи на електронният документ и на прикачените файлове. Ако титуляра на електронния подпис на прикачения/те файл/ове е различен от титуляра на сертификата на автора на електронния документ, то документът отново не се приема и се връща на подателя за доуточняване.

          6. Получените електронни документи трябва да бъдат в един от следните формати:

          Файлови формати, които имат възможността да включат в себе си електронен подпис:

а) “pdf” (Adobe Portable Document Format, създаден от компанията Adobe);

б) “doc”, „docx” (Document Format, създаден от компанията Microsoft);

в) “xls”, “xlsx” (Excel Sheet Format, създаден от компанията Microsoft);

г) “eml” (EML Format за електронна поща, създаден от компанията Microsoft).

Файлови формати, които нямат възможността да включат в себе си електронен подпис: стандартизиран формат “p7s” (по стандарт PKCS#7 (Public Key Cryptography Standard – Стандарт за криптография на публичния ключ) на RSA Data Security, приет с Препоръка RFC 2315 на IETF (The Internet Engineering Task Force – Целева група за Интернет инженеринг) от март 1998 г., капсулиращ електронните документи и отделения електронен подпис (“detached signature”); файлови формати, подписани и свързани с електронен подпис посредством “PKCS#7” и “ATS” с включено съдържание на файла могат да бъдат:

а) “txt” (текстови файлове в ASCII 7-битов формат, unicode формат, кодиран в 8-битово UTF-8 или CP1251 представяне);

б) “rtf” (Rich Text Format v1.6, v1.7, v1.8 и сл. текстови файлове);

в) “jpg”, “jpeg” (JPEG JFIF v1.02 и сл. растерни графични файлове);

г) “png” (PNG v1.2 и сл. растерни графични файлове);

д) “tiff” (TIFF rev. 6.0 и сл. растерни графични файлове).

             В случай, че всички гореописани условия са изпълнени, на подателя се изпраща съобщение за потвърждаване на приемането, което съдържа информация за регистрационния номер и датата на регистрация на полученото изявление, ако документът е валиден.

            Съобщение за отказ от регистрация, ако документът е невалиден.