Списък по чл.15, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионална здравна инспекция – Кюстендил, както и формите, в които е достъпна, както и

Описание на информационните ресурси, използвани от РЗИ-Кюстендил

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯИНТЕРНЕТ АДРЕСФОРМАТ
1.Описание на правомощия и функциите на директора на РЗИ-Кюстендил, данни за администрацията –  структура, функции, отговорности, вътрешни нормативни документи – правила, процедури, инструкции за организация на дейностите, извършване от РЗИ-Кюстендилhttps://rzi-kn.net/bg/funkcii/

https://rzi-kn.net/bg/struktura/
HTML
2.Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от РЗИ-Кюстендилhttps://rzi-kn.net/bg/registri/HTML
3.Ред за достъп до публичните регистри на РЗИ-Кюстендилhttps://rzi-kn.net/bg/doi/HTML
4.Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции и вътрешни правила за организация на административното обслужване в РЗИ-КюстендилУстройствен правилник:
http://rzi-kn.net/Ustroistvenpravilnik_2019.rtf

Вътрешни правила:
https://rzi-kn.net/bg/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.docx
RTF, DOCX
5.Списък на издадените актове от директора на РЗИ-Кюстендил, съгласно чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИhttps://rzi-kn.net/bg/spisakdoi/HTML
6.Стратегии, цели, програми и отчети за дейността на РЗИ-Кюстендилhttp://rzi-kn.net/strategicheski_celi_rzi.docxhttp://rzi-kn.net/Celi_2019.doc
DOC, PDF и HTML
7.Информация за провеждане на обществени поръчки, определена за публикуване, съгласно Закона за обществените поръчки в „Профил на купувача”https://rzi-kn.net/bg/profil-na-kupuvacha/HTML
8.Информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), във връзка с неговото прилагане, за правото на достъп до обществена информация, реда и условията на предоставяне на информация, вътрешни правила за ДОИ в РЗИ-Кюстендил, както и за повторно предоставяне на информация, годишни отчети бланки-образци, информация за разходите, реда за достъп до публичните регистри и др.https://rzi-kn.net/bg/doi/DOCX и PDF
9.Обявления за конкурси за държавни служителиhttps://rzi-kn.net/bg/konkursi/HTML, DOC и RTF
10.Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незконно придобито имуществоhttps://rzi-kn.net/bg/antikorupcia/HTML
11.Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна в РЗИ-Кюстендил, съгласно ЗЗКИhttps://rzi-kn.net/spisak%20informaciya.pdfPDF
12.Информация, предоставяна повече от три пъти, по реда на глава трета от ЗДОИНяма 
13.Административни услуги, в т.ч. ел. услугиhttps://rzi-kn.net/bg/admuslugi/ и 
https://rzi-kn.net/bg/euslugi/
HTML
14.ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ  
14.1.Регистър на обектите с обществено предназначениеhttp://rzi-kn.net/Register_OOP.xlsxXLS
14.2.Регистър на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни водиhttp://rzi-kn.net/Register_vodi.xlsXLS
14.3.Регистър лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитеhttps://rzi-kn.net/registar_lzibp.xlsxXLS
14.4.Регистър на дрогериите в област Кюстендилhttp://rzi-kn.net/spisak_drogerii.docxDOC
14.5.Регистър по Наредба №5 за издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицинска помощ и снабдяването им с лекарствени продукти на територията на област Кюстендилhttps://rzi-kn.net/registyr_Naredba_5.xlsXLS
14.6.Регистър на лицата практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здравеhttps://rzi-kn.net/Register%20nekonvencionalni.xlsxXLS

Профил на РЗИ-Кюстендил в електронния Портал за отворени данни на Република България, създаден и поддържан от Администрацията на Министерски съвет на Република България – https://data.egov.bg/organisation/profile/8296999b-6b02-4d35-ae32-ff4336102ad2