Препоръки за заведенията за дългосрочни грижи за превенция на инфекциите в контекста на COVID-19

COVID-19 е остра респираторна болест, причинена от нов човешки коронавирус (SARS-CoV-2, наречен COVID-19 вирус), който причинява по-висока смъртност при хора на възраст ≥ 60 години и при хора с хронични заболявания като сърдечно-съдови заболявания, хронични респираторни заболявания, диабет и рак.

Заведенията за дългосрочна грижа (ЗДГ), като домове за възрастни хора и центрове за рехабилитация са заведения, в които се полагат грижи за хора, някои от които са в напреднала възраст, страдащи от физически или психически увреждания. Хората, живеещи в ЗДГ, са уязвими групи от населението, които са изложени на по-висок риск от неблагоприятен изход и инфекция, поради живеене в непосредствена близост до другите. По този начин ЗДГ трябва да предприемат специални предпазни мерки, за да защитят хората, за които се полагат грижи, персонала и посетителите. Допълнително дейностите по превенция и контрол на инфекциите (ПКИ) могат да повлияят на психичното здраве и благополучието на хората, за които се полагат грижи и персонала.

Лице за контакт за ПКИ и дейности

ЗДГ трябва да гарантират, че в сградата има лице за контакт за ПКИ, която да ръководи и координира дейностите по ПКИ, в идеалния случай да се подкрепя от екип за ПКИ с делегирани отговорности и да бъде съветвано от мултидисциплинарен комитет.

Като миниум лицето за контакт за ПКИ трябва[1]:

 • Да осигури обучение за ПКИ за COVID-19 за всички служители, включително:
 • Преглед за COVID-19;
 • Хигиена на ръцете и респираторен етикет;
 • Стандартни предпазни мерки;
 • Предпазни мерки, базирани на предотвратяване предаването на COVID-19[2];
 • Да проведе, където е възможно, информационни сесии за COVID-19 на лицата, за които се полага грижа, като ги информират за вируса, за болестта, която причинява и как да се предпазят от инфекция;
 • Регулярно да проверяват ПКИ практиките (спазване на хигиената на ръцете) и да предоставят обратна връзка на персонала.
 • Да наблегнат на хигиената на ръцете и респираторния етикет:
 • Да осигурят дезинфектант за ръце на алкохолна основа (съдържащи поне 60% алкохол) и сапун и чиста вода в необходимите количества. Да ги поставят на всички входове, изходи и места за предоставяне на грижа.
 • Да поставят напомняния, плакати, листовки и други информационни материали, насочени към персонал, живущи и посетители относно регулярната употреба на дезинфектант за ръце или миене на ръцете.
 • Да насърчават миенето на ръцете със сапун и вода за минимум 40 секунди или с дезинфектант за минимум 20 секунди.[3]
 • Да изискват от персонала да извършват хигиена на ръцете често, особено в началото на работния ден, преди и след обслужване на живущите, за които се грижат, след използване на тоалетната, преди и след приготвяне на храна и преди ядене.[4]
 • Да насърчават и подкрепят хората, за които се полагат грижи и посетителите да
  провеждат често хигиена на ръцете, особено когато ръцете са замърсени, преди и след докосване до други хора (въпреки, че това трябва да бъде избягвано, доколкото е възможно), след като използват тоалетна, преди ядене и след кашляне или кихане.
 • Да осигурят необходимото количество еднократни хартиени кърпички и тяхното подходящо изхвърляне (в кошче с капак).
 • Да поставят напомняния, плакати, листовки и други информационни материали, насочени към персонала, хората, за които се полагат грижи и посетителите относно респираторния етикет: да кихат или кашлят в лакътя или да използват кърпичка и да изхвърлят кърпичката веднага в кошче с капак.
 • Да поддържат високи стандарти на хигиена и хигиенни практики.

Физическа дистанция в сградата

Трябва да се въведе спазването на физическа дистанция в заведението с цел намаляване разпространението на COVID-19 като се:

 • ограничи броя на посетителите (вижте по-долу);
 • осигури физическо разстояние при групови дейности, а ако е невъзможно – да се прекратят.
 • осигури хранене на живущите на смени, за да се осигури физическо разстояние между тях или ако не е възможно, храната се доставя в стаите.
 • въведе разстояние от минимум 1 метър между хората, за които се полагат грижи.
 • избягване докосването (напр. ръкостискане, прегръщане или целуване) между хората, за които се полагат грижи и персонала.

Посетители

В райони, където е документирано предаването на COVID-19, достъпът до посетители в ЗДГ трябва да бъде ограничен и да се избягва колкото е възможно повече. Трябва да бъдат проучени алтернативи за лични посещения, включително използването на телефони или на видео или използването на пластмасови или стъклени прегради между
хората, за които се полагат грижи и посетителите.

Всички посетители трябва да бъдат преглеждани за признаци и симптоми на остра респираторна инфекция или значителен риск за COVID-19 (вижте скрининга по-долу) и на никого с признаци или симптоми не трябва да бъде позволявано да влезе в помещенията.

На ограничен брой посетители, които преминават скрининга, трябва да бъде разрешено влизане в ЗДГ само ако човекът, за когото се полагат грижи е сериозно болен и посетителят е близък или друг човек, който е необходим за оказване на емоционална грижа. За да се запази физическото разстояние, посетителите трябва да бъдат ограничени до един посетител по едно и също време. Посетителите трябва да бъдат инструктирани за респираторния етикет и хигиената на ръцете и да спазват поне 1 метър разстояние от хората, за които се полагат грижи. Те трябва да ги посещават директно при пристигане и да напускат веднага след посещението.

Директният контакт на посетители с човек, за когото се полагат грижи и за когото е  потвърдено или се подозира, че е с COVID-19, трябва да бъде забранен.

При необходимост може да се преустанови напълно посещението на външни хора.

Ранно разпознаване на случай с COVID-19

За целта е необходимо да се:

 • оценява здравословното състояние на всички новопостъпващи, за които ще се полагат грижи, за определяне дали имат признаци на респираторни заболявания, включително треска и кашлица или недостиг на въздух.
 • оценява всеки човек, за когото се полагат грижи, два пъти дневно за появата
  на температура (≥38C), кашлица или задух.
 • докладва незабавно на лицето за контакт за ПКИ и на клиничния персонал за лицето/лицата, за който се полагат грижи и е с висока температура или респираторни симптоми.
 • помоли персонала с температура и респираторно заболяване да останат вкъщи.
 • издири персонала, за който има необяснимо отсъствие, за да се определи здравният му статус.
 • въведе температурен мониторинг за всички от персонала на входа на заведението.
 • освободи незабавно от работа персонал, който е видимо болен и се насочи към личния му лекар.
 • наблюдава персонала и техния контакт с хората, за които се полагат грижи, особено тези с COVID-19 и се определят лица от персонала, които са били изложени на висок риск от COVID-19.

Трябва да бъде създаден  надзор за посетителите:

 • Всеки посетител трябва да бъде прегледан за повишена температура и респираторни заболявания и разпитан за скорошен контакт със заразен с COVID-19, преди да му бъде позволено да се срещне с обитателите на дома.
 • Посетители с повишена температура или респираторни заболявания не се допускат в дома за полагане на грижи.
 • На посетителите със значителни рискови фактори за COVID-19 (близък контакт с потвърден случай, скорошно пътуване до район с регистрирани случаи на заболяването трябва да бъде отказан достъп.

Почистване и дезинфекция на околната среда

Препоръчват се почистващи и дезинфекционни средства за всички хоризонтални и често докосвани повърхности (напр. светлинни превключватели, дръжки за врати, парапети за легло, маси за легло, телефони) и бани, които да се почистват поне два пъти дневно и при замърсяване.

Видимо мръсните повърхности трябва първо да бъдат почистени с почистващ препарат или със сапун и вода и след това да се използва дезинфектант, в съответствие с препоръките на производителя за начин на използване, обем и време на контакт.

Пране

Замърсеното бельо трябва да бъде поставено в ясно етикетирани плътни торбички или контейнери, след като внимателно се отстранят всички твърди екскременти и се постави в покрит съд/кофа, който да бъде изхвърлен в тоалетна.

Препоръчва се машинно измиване с топла вода при температура 60-90 ° C с прах за пране. След това прането може да бъде изсушено според рутинните процедури.


[1] Обучителни видео клипове за COVID-19, включително ПКИ може да бъдат намерени тук:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/training/online-training.

[2] По-възрастни хора, особено тези, които имат придружаващи заболявания, често имат неспецифични признаци и симптоми при инфекция, включително намалена бдителност, намалена подвижност или диария и понякога не развиват треска: това може да е вярно за COVID-19, така че такива промени трябва да предупреждават персонала за възможността за инфекция с COVID.

[3] WHO guidelines on hand hygiene in health care. Geneva: World Health Organization; 2009 (https://www.who.int/infection-prevention/publications/hand-hygiene-2009/en/), accessed 19 March 2020.

[4] World Health Organization 2020, Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public, accessed 19 March 2020, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public.