Медицинска експертиза

В А Ж Н О!!!


Подаване на документи за редовно преосвидетелстване на лицата, които имат срочни експертни решения на ТЕЛК

Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания (обн. ДВ. бр.8 от 25.01.2023 г.) и Закона за здравето, изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25.01.2023 г., Ви информираме следното:

Всички лица, които имат срочни експертни решения и подлежат на редовно преосвидетелстване, подават заявление – декларация за преосвидетелстване поне 3 месеца преди изтичане срока на експертното им решение, за да не загубят своите права.

Заедно със заявлението-декларация следва да бъде представена и следната медицинска и друга документация:

  • Направление за ТЕЛК, издадено от личния/лекуващия лекар /направлението се издава в електронен вид, като на пациента се предоставя разпечатка в хартиен вид/;
  • Копия от епикризи или етапни епикризи, получени след датата на издаване на последното експертно решение на ТЕЛК /ако са налични/;
  • Копия от медико-диагностични изследвания и консултации, извършени в рамките на последните 12 месеца преди представянето им за ТЕЛК /ако са налични/;
  • Производствена характеристика от работодател (ако работите) с изписан телефон на работодателя.

Заявлението-декларация, заедно с другите описани по-горе документи, могат да бъдат подадени по един от следните начини: на място в Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) при РЗИ – Кюстендил, с адрес: административната сграда на РЗИ-Кюстендил, гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода“, ул. „Тинтява“, ет.1 и в РКМЕ в офиса на Инспекцията в гр. Дупница, с адрес гр. Дупница, ул. „Велико Търново“ №1, партер, чрез лицензиран пощенски оператор, на посочените адреси на РКМЕ; по електронен път, ако разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), съгласно разпоредбите на ЗЕУ.


Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ)

  • адрес: гр. Кюстендил, кв.“Румена Войвода“, ул. „Тинтява“, ет.1, административната сграда на Регионална здравна инспекция-Кюстендил

На 15.10.2020 г.стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е чрез КЕП  на следния адрес: https://ibd.mh.government.bg/Account/Login.

За граждани и освидетелствани лица, адресът е: https://ibd.mh.government.bg

Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД. Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

В случай на необходимост от консултации при работа с информационната система, които касаят техническа поддръжка или неработоспособност следва да използват телефон 0700 14 220

Информирам Ви, че за всякакви инциденти и несъответствия, следва да се подаде сигнал в https://ps.is-bg.net/projects/eis-meb, като за целта трябва да има създаден профил с три имена и уникален имейл адрес. Инциденти и несъответствия ще бъдат съобщавани от РЗИ, РКМЕ, НЕЛК и НОИ. Списъкът на потребителите се подава към ИО АД от МЗ – Дирекция Електронно здравеопазване.

При необходимост от консултации при работа с ИБД,  се използвате телефон:

 0700 14 220

Ръководство на лекар от ЛКК

Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар

Ръководство на ТЕЛК