ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Личните данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус и здравно състояние (здравна идентичност), други данни.

1.Обща информация: Регионална здравна инспекция – Кюстендил (РЗИ-Кюстендил) е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте директно и/или индиректно). РЗИ-Кюстендил обслужва регистри, за които информацията се събира от физически и юридически лица, потребители на административни услуги, от лечебни и здравни заведения и медицинските специалисти на територията на област Кюстендил. За друга част от регистрите, информацията се получава лично при кандидатстване за работа, участие в експертни комисии, провеждане на обучения, експертизи и т.н. в областите на компетентност и дейност на РЗИ-Кюстендил.

Ние събираме от Вас лични данни съобразно нуждите на всеки регистър с лични данни (по регистрация в Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) от посочените по-долу:

Регистър „Документооборот”;

Регистър „Персонал”;

Регистър „Клиенти”;

Регистър „Административно-наказателна дейност”;

Регистър „Новоиздадени здравни книжки”;

Регистър база данни за аптеки с издадени лицензии за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

Регистър база данни за лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите;

Регистър база данни на демографски показатели (умирания) - обр. ЕСГРАОН ТДС № 1, обр. ЕСГРАОН ТДС № 3 в област Кюстендил;

Регистър база данни Регионална картотека за медицинска експертиза- Единна информационна система на медицинската експертиза в българия (ЕИСМЕБ);

Регистър „Медицински изследвания“;

Регистър „Имунопрофилактика“;

Регистър „Заразни болести“ ;

Регистър „Държавен здравен контрол“;

Подробна информация за всеки регистър е публично достъпна на интернет сайта на КЗЛД.

2. Цели на събирането и обработката:

Личните Ви данни са ни необходими във връзка с изпълнението на основните дейности на РЗИ-Кюстендил.

РЗИ-Кюстендил събира личните Ви данни за конкретни, точно определени и законни цели и да не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Обработването на личните Ви данни е законосъобразно и добросъвестно.    

РЗИ-Кюстендил поддържа личните Ви данни във вид, за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които данните са ни нужни.

3. Местонахождение на личните Ви данни:

Личните Ви данни се обработват в РЗИ-Кюстендил, намираща се в гр.Кюстендил, кв. „Румена Войвода”, ул. „Тинтява”, офис в гр. Дупница, ул. „В. Търново” №1 и гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6. Съхранението на Вашите данни се извършват на посочените адреси, както и в някои Национални регистри за здравно състояние- на адрес на помещения на Министерство на здравеопазването (МЗ).

4. Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните Ви данни:

Категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните Ви данни, са определени в зависимост от предназначението и функционирането на всеки регистър и включват:

·         Национален осигурителен институт, МЗ, Национален център по обществено здраве и анализи, Национален център по заразни болести, контролни органи, които извършват проверки за спазване на законодателството, съдебни органи и други държавни органи, доколкото има законово задължение за предоставяне на такива данни;

•ИТ фирми за целите на разработване и техническа поддръжка на системите на РЗИ-Кюстендил;

·         Куриерски организации;

·          Лечебни и здравни заведения и медицински специалисти;

·          Други трети лица по силата на нормативно изискване.

Личните Ви данни се обработват чрез ръчни и автоматизирани средства, като по отношение на тях няма да се прилага автоматизирано вземане на решения и профилиране.

5. Период на съхранение:Съгласно законите на Република България и в съответствие с вътрешните нормативни актове, съхранението няма да надвишава посочените периоди. След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация.

6. Какви са правата Ви?

Вие имате право на:

6.1. достъп до личните данни, които РЗИ-Кюстендил събира директно и държи за Вас;

6.2. коригиране на грешки;

6.3. искане на заличаване или правото „да бъдеш забравен”;

6.4. възражение срещу обработването на личните Ви данни. Можете да го направите на е-мейл: [email protected] или по пощата на адрес: гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода”, ул. „Тинтява” РЗИ-Кюстендил, Длъжностно лице по защита на данните.

Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете. Моля, свържете се с нас чрез формуляр за заявка за достъп до данни на физически лица, наличен при поискване на е-мейл: [email protected] или по пощата на адрес: гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода”, ул. „Тинтява”, РЗИ-Кюстендил, Длъжностно лице по защита на данните.

В случай, че желаете да оттеглите своето съгласие, Вие можете да направите това само по отношение на личните Ви данни, които не засягат законосъобразността на обработването на данните Ви (чл. 6 и чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО).

В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се с Длъжностното лице по защита на данните на е-мейл: [email protected] или по пощата на адрес: гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода”, ул. „Тинтява”, РЗИ-Кюстендил, Длъжностно лице по защита на данните. Нашето Длъжностно лице ще разгледа жалбата Ви и ще положи всички възможни усилия, за да разреши въпроса. Ако и след това смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, можете да се свържете с КЗЛД и да подадете жалба до тях.

 Длъжностно лице по защита на данните:

Име: Десислав Стоянов
адрес: гр. Кюстендил , ул."Христо Ботев" 29, бл.109
e:mail: [email protected]
Моб: +
359 885 219269


Приложение 1: Политика за защита на данните

 

РЗИ-Кюстендил