Обявява конкурс

За заемане на длъжност: ”младши експерт”

 

Административно звено: дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”;

Брой работни места за заемане на длъжността: 1 брой;

Минимална образователна степен: професионален бакалавър по …;

Минимален професионален опит: не се изисква;

или

Минимален ранг: V (пети) младши;

Предпочитани професионални направления на висше образование: икономика.

Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю;

Кратко описание на длъжността: събиране, систематизиране, оформяне и проверяване на информация, обработване на бази данни, проучване и обобщаване на различни практики и алтернативни решения, като подпомага дейността на инспекцията свързана с трудовите и служебни правоотношения на служителите. Изготвя информация свързана с управлението на човешките ресурси - първичните документи, както и заповеди за възникване, прекратяване и промяна на трудовите или служебните правоотношения на персонала на РЗИ - Кюстендил; ежемесечно изготвя присъствена форма № 76; участва при изготвяне на структурата, длъжностното разписание и поименното длъжностно разписание на РЗИ – Кюстендил; изготвя справки за трудов и служебен стаж, за прослужено време, оформя трудовите и служебни книжки; води и отговаря за служебните и трудови досиета на служителите; изготвя документи, свързани обучение с цел развитие на професионалните умения и квалификацията на служителите; участва и подпомага процедурата по оценяване на служителите; участва в провеждането на конкурси за назначаването на служители в РЗИ -Кюстендил.

Необходими документи за кандидатстване:

Писмено заявление за участие в конкурса, съгл. приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС, с приложени:

1. Декларация по чл.17, ал.2 т.1 от НПКДС от кандидата;

2. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

3. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг;

4. Други документи: сертификати за проведени обучения.

Място на подаване на документите: гр. Кюстендил,.кв. ”Румена Войвода”, ул.”Тинтява”, административната сграда на Регионална здравна инспекция-Кюстендил (РЗИ-Кюстендил), етаж 1, офис за административно обслужване на принципа „едно гише”;

Граници на заплатата: от 360.00 до 1100.00 лв.;

Срок за подаване на документите: от 21.10.2014г. до 31.10.2014г.

1.Заявление за участие в конкурса, съгл. приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;

2. Декларация по чл.17, ал.2 т.1 от НПКДС от кандидата;