Информация относно конкурса за длъжността  „младши експерт” в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”  

    1. Обявление
   2.  Заявление за участие в конкурса
   3. Декларация  по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС

   4. Списък на допуснатите кандидати