Възлагане на дейности за 2023 г., съгласно Раздел III „Реализиране на дейности, насочени към ранно откриване на водещи ХНБ“, т.2. „Онкологични заболявания“, т.2.1. “Злокачествени новообразувания на млечна жлеза“, т.2.1.3, 2.1.4. и 2.1.6. към Работна програма, Приложение №1 от Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., приета с Решение №552/28.07.2021 г. на Министерския съвет (МС)