Възлагане на дейности за 2023 г. по приоритет „Здравеопазване” от Националния план за действие за периода 2022-2023 г., Цел.2: „Подобряване на достъпа до качествено здравеопазване на лица, намиращи се в ситуация на бедност и социална уязвимост“, мярка 2.4. „Провеждане на прегледи за социално значими заболявания с мобилни кабинети-флуорографи, ехографи и клинични лаборатории“ към Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (НСРБРПУР) 2021-2030 г, приета с Решение №278/05.05.2022 г. на Министерския съвет (МС)