Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве (2021-2030)

Провеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг в родилните и неонатологични клиники/отделения, с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородени.

Слуховият скрининг е изследването на слуха на всички новородени деца с апарат за отоакустични емисии.
Изследването на слуха на всички новородени деца (родени в ЛЗ или постъпили за лечение в неонатологична структура на ЛЗ), с апарат за отоакустични емисии (универсален неонатален слухов скрининг) осигурява възможност за ранна диагностика и своевременна интервенция при деца с увреждания на слуха.Изследването се извършва от лекар специалист (неонатолог) по определена методика в изолирано помещение, осигурено с оборудване за настаняване на детето,  след подписано информирано съгласие. Резултатите се отразяват в ИЗ на детето и в епикризата. При установени отклонения ще бъдат давани указания за необходимостта от контролно изследване на слуха на новороденото до 7 дни след изписването му от УНГ – специалист в УНГ отделение. Указанията ще се отразяват в епикризата, а родителите ще бъдат уведомявани за необходимостта от  своевременен избор на  личен лекар за новороденото.

Осигуряване на комплексно обслужване за бременни жени и деца в здравно-консултативен център за майчино и детско здраве, в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве (2021-2030), включващи:

 • Провеждане на здравно-информационни и здравно-обучителни дейност чрез организиране на информационни срещи и беседи, публикации в обособената секция за дейността на ЗКЦ на интернет страницата на ЛЗ, разпространение на брошури, изготвени от РЗИ и НЦОЗА и др.
 • Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение;
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни жени и родилки, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянето на деца;
 • Предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение;

Ред за предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение:

 1. Насочване на пациенти към Центъра се осъществява от ОПЛ на детето или лекар специалист от извънболничната медицинска помощ, осъществяващ наблюдението на детето след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване. Насочващият лекар следва да предостави информация и документирано становище за осъществените от него дейности, резултатите от проведените изследвания, консултации,     лечение и  причините.
  поради които насочва пациента към здравно-консултативния център. В случаите, когато пациенти/техните законни представители се обърнат
  самостоятелно към центъра, те следва да бъдат подробно информирани за реда и условията за прием в центъра.
 2. Консултациите се организират по предварително изготвен от координатора график и се осъществяват от лекари специалисти от лечебното
  заведение – изпълнител в зависимост от диагнозата и искането на насочващия лекар.
 3.  По програмата се финансират и допълнителни консултации при наличие на заболявания, възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ освен прегледа, извършен по реда чл. 7, ал. 2, т, 1 от Наредба № 26/14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.
 4.  Домашни посещения могат да се предоставят на деца с увреждания и хронични заболявания и недоносени деца до 1 година, за които след оценка на състоянието е преценена от специалистите в лечебното заведение-изпълнител необходимост от провеждане на консултация в домашни условия.
 5. Посещенията в дома на детето се организират по предварително изготвен от координатора график с транспорт на лечебното заведение.

Адрес на ЗКЦ (здравно – консултативен център):

МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД

гр. Кюстендил, ул. Площад „17-ти януари” № 1

Координатор, телефони за записване:

0882 826 317- Снежана Козничка

Запитвания и записвания за консултативни прегледи се приемат всеки работен ден от

08:00 ч до 12:00 ч и от 12:30 ч до 16:30 ч, на посоченият по горе телефон на координатор и на електронен адрес e-mail: sn­[email protected]

График за консултации:

консултации от психолог:

      понеделник, сряда и петък от 10:00 до 14:00 ч

      вторник и четвъртък  от 12:00 до 16:00 ч.

консултации от социален работник

      понеделник – от 12:00 до 16:00 ч.

      вторник от 10:00 до 14:00 ч.

      четвъртък  домашни посещения

консултации от специалист:

       специалист АГ от понеделник  до петък – от 12:00 до 13:30 часа

      педиатри  от понеделник  до петък – от 11:00 до 13:30 часа                                                                                        

       други специалисти  от понеделник  до петък – от 10:00 до 11:00 часа

Всички дейности, предоставени в здравно-консултативния център са напълно безплатни.