Доклад за дейностите по „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021-2030г.“ в област Кюстендил за второ полугодие на 2022г.

I.Спазване изискванията по договорите на лечебните заведения от област Кюстендил с МЗ в изпълнение на „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021 – 2030 г.”.

На основание Писма на Министерство на здравеопазването с рег. № 16-00-104/30.11.2021 г. и 16-00-51/13.05.2022 г. комисия в състав:

  • Десислава Цветкова, регионален координатор в РЗИ Кюстендил по „Национална програма за подобряване на майчино и детско здраве 2021-2030 г.“, старши инспектор „Медицински дейности“ (МД) при РЗИ Кюстендил

извърши проверка в „ МБАЛ Д-р Н. Василиев” АД гр. Кюстендил, „ МБАЛ Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница и „ МБАЛ Св. Иван Рилски-2003” OОД гр. Дупница

Обхват на проверката: Отделение по неонатология на МБАЛ” Д-р Н. Василиев” АД гр. Кюстендил, Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве към “МБАЛ Д-р Н.Василиев” АД, Отделение по акушерство и гинекология към „МБАЛ Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница и Отделение по акушерство и гинекология към „МБАЛ Св. Иван Рилски-2003” OОД гр. Дупница.

Изискана и проверена медицинска документация: ИЗ на новородени с проведен слухов скрининг; ИЗ на хоспитализирани деца в отделение по педиатрии, на които е оказано психологическо консултиране «Информирано съгласие за провеждане на слухи скрининг на новороденото дете»; Карти за осъществена консултация и информирани съгласия в ЗКЦ; ежемесечни отчетни форми и друга изискуема документация.

Констатации: 

МБАЛ Д-р Н. Василиев” АД, гр. Кюстендил

1.Провеждане на неонатален слухов скрининг в отделение по неонатология.

     1.1. Проведени изследвания: общо 115

    – м. юли -18

    – м. август – 25

    – м. септември – 22

    – м. октомври – 21

    – м. ноември – 13

    – м. декември – 16

1.2. Изследването се извършва в изолирано помещение, осигурено с оборудване за настаняване на детето и провеждане на изследването.

1.3. Изследването се извършва със собствен апарат за отоакустични емисии SENTIERO ECO TEOAE.

1.4. В ИЗ на новородените се съхраняват подписани бланки за информирано съгласие, а в допълнение към раздел „Изследвания“ на епикризата е отразен резултата от скрининга. Всички новородени деца са изследвани и резултатите са вписани в епикризите. При  отклонения, съгласно инструкциите за работа с апарата, изследванията се повтарят след 2-3 дена. Не са установено отклонения.

1.5. Отчитане на дейността: изпратени са в МЗ 6  броя месечни отчети за второ полугодие на  2022 г., като бланката отговаря на подадения в МЗ образец.

 -брой на новородените -115

 -брой на изследваните деца – 115

 -брой на подписаните информирани съгласия – 115

           -брой отклонения от нормата – 0

Данните съвпадат с броя на децата, посочени в отчетите.

 „ МБАЛ Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница

1.Провеждане на неонатален слухов скрининг в отделение по акушерство и гинекология.

1.1.Проведени изследвания: общо 81

    – м. юли – 17

    – м. август – 14

    – м. септември – 10

    – м. октомври – 17

    – м. ноември – 14

    – м. декември – 9

1.2.Изследването се извършва в изолирано помещение, осигурено с оборудване за настаняване на детето и провеждане на изследването

1.3.Изследването се извършва със собствен апарат за отоакустични емисии Interacoustics РА5 .

1.4.В ИЗ на новородените се съхраняват подписани бланки за информирано съгласие, а в епикризата е отразен резултата от скрининга.

1.5. Отчитане на дейността: изпратени са в МЗ 6 месечни отчета за второ полугодие на 2022 г., като бланката отговаря на подадения от МЗ образец.

-брой на новородените – 81

-брой на изследваните деца – 81

-брой на подписаните информирани съгласия – 81

          -брой отклонения от нормата – 0

Данните  съвпадат с броя на новородените  децата.

“МБАЛ Св. Иван Рилски-2003” ООД гр. Дупница

1.Провеждане на неонатален слухов скрининг в отделение по акушерство и гинекология.

1.1.Проведени изследвания: общо 56

    – м. юли -11

    – м. август – 13

    – м. септември – 10

    – м. октомври – 7

    – м. ноември – 3

    – м. декември – 12

    1.2.Изследването се извършва в детска стая в отделение по акушерство и гинекология

В „МБАЛ Св. Иван Рилски-2003”ООД гр. Дупница  се провежда неонатален слухов скрининг с апарата за отоакустични емисии Lediso – РА5 в изолирано помещение, осигурено с оборудване за настаняване на детето и провеждане на изследването.

    1.3.В ИЗ на новородените се съхраняват подписани бланки за информирано съгласие, а в епикризата е отразен резултата от скрининга.

     1.4. Отчитане на дейността: . Отчитане на дейността: изпратени са в МЗ 6 месечни отчета за второ полугодие на 2022 г., като бланката отговаря на подадения от МЗ образец.

-брой на новородените – 56

-брой на изследваните деца – 56

-брой на подписаните информирани съгласия – 56

Изследваните деца съвпадат с броя на новородените  децата.

          Резултатите от изследванията се вписват в ИЗ на детето. Не са установени отклонения при нито едно от изследваните деца.

        Изпращани са отчети до МЗ в специалната отчетна форма, съгласно приложената таблица в Приложение 1, дейност Неонатален слухов скрининг. Броят на изследваните деца и подписаните информирани съгласия съвпада с броя на децата, посочени в отчетите.

2.Здравно – консултативен център за майчино и детско здраве.

       2.1. Центърът е разположен в помещение на първия етаж на МБАЛ Д-р Н. Василиев”  . Осигурен е с телефон, компютър и интернет връзка. В него работят 1 координатор на 8-часов работен ден, психолог и социален работник /по график/. Изготвен е и се спазва график за предоставите на специализирани консултации от медицински специалисти по профила на заболяването за деца с увреждания, хронични заболявания и недоносени деца до 1 година на място в ЗКЦ, график за консултации от психолога и график за социални консултации.

     2.2. Предоставя се психологическа подкрепа и консултиране на деца и бременни жени, хоспитализирани в лечебното заведение

     2.2.1 Извършени психологически консултации на хоспитализирани деца с увреждане и хронични заболявания: общо  54.

     2.2.2 Извършени консултации с психолога на бременни и родилки по искане на лекуващия лекар и отразени из на пациентките: общо 68.

Всяка проведена консултация психологът документира в карта за консултация. Оригиналът от нея  се съхраняват в ИЗ на пациентките, а копие – в ЗКЦ.

    2.2.3 Извършени са 90 консултации с психолог на придружители на деца второ полугодие  2022 г.

    2.3. Предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания и недоносени деца в ЗКЦ:

    2.3.1. Не са извършени специализирани медицински консултации на деца с хронични заболявания и увреждания в ЗКЦ.

Профилите на заболяванията са: епилепсия, бронхиална астма, хранителни алергии, алергичен хроничен колит, гастродуоденит, вродена аномалия на отделителната система, атопичен дерматит, бета-таласемия, хроничен пиелонефрит, лека и тежка умствена изостаналост, детска церебрална парализа, невротично разстройство, и др.

Консултираните пациенти са насочени от ОПЛ или от лекар специалист от извънболничната медицинска помощ.

За всяко консултирано дете в ЗКЦ се съхраняват коректно попълнени: Карта за осъществена консултация, / подписана от родител или настойник/.

    2.3.2. За проверения период са извършени 32 консултации от социален работник на малолетни и непълнолетни бремени и родилки.

  Подадена е информация в Дирекция социално подпомагане- отдел «Закрила на детето».

       2.3.3. Ежедневно се получава и документира информацията за избор на личен лекар на новородено: общо за второ полугодие на 2022 г. са 114 случаите.

       2.3.4. Заявени и осъществени медицински консултации при домашни посещения на деца с увреждания, хронични заболявания и недоносени деца до 1 година не са заявени.

       2.4. Извършени медицински консултации на неосигурени  бремени и родилки общо за второ полугодие  2022 г. – 24.

         Не са отчетени прегледи в ЗКЦ, които са в обхвата на здравното осигуряване.

       2.5. Отчитане на дейността – в МЗ са изпратени 12 месечни отчети за 2022г., като бланката отговаря на утвърдения образец.

II.Дейност на здравно-информационни и здравно обучителни дейности:

     2.1. Дейности извършени чрез организиране на информационни срещи и беседи. Здравно-информационните и здравно-обучителните дейности са били насочени към насърчаване на здравословното хранене и здравословния начин на живот на бременни жени, кърмачета, деца и техните семейства. Отстраняване, доколкото е възможно на причините за недоброто здраве, осигуряване на консултативна и образователна база за поощряване на здравето и насърчаване на индивидуалната отговорност в областта на здравето, по-добри нагласи за превенция на заболяванията;

      2.2.2. Дейности извършени чрез организиране на здравно-информационни и здравно-обучителни дейности за повишаване на здравната култура по отношение на репродуктивното здраве, семейното планиране, раждането, кърменето и грижите за деца в ранното детство, които са предоставени на бременни и родилки;

      2.2.3. Дейности извършени чрез организиране здравно-информационни и здравно-обучителни дейности за повишаване на информираността, относно ползите от своевременната и медико-социална рехабилитация при деца с увреждания, с хронични заболявания и недоносени деца, включително обучение за домашна рехабилитация, са предоставяни на родителите на тези деца. Това е комплекс от медико-социални мероприятия насочени към предпазване на заболявания, към бързо възстановяване и заемане на отговарящо на здравословното им състояние място в обществото. Медицинската рехабилитация и специализираните медицински консултации, както и консултациите от немедицински специалисти са предоставят на деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, на бременни и родилки;

      2.2.4. След изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване на здравноосигурените пациенти, те са информирани, че могат да бъдат извършени специализирани медицински консултации и медицинска рехабилитация. Консултациите се организират по предварително изготвен от координатора график и се осъществяват от лекари специалисти.

III.Дейност за повишаване информираността на подрастващите за изграждане на умения за здравословно поведение

Второ полугодие  2022г.

Здравословно хранене

Проведени са 13 бр. обучения с деца на тема „Здравословно хранене” :

Тютюнопушене

Проведено 1 бр. обучение с деца на тема „Вредата от тютюнопушенето в ранна детска възраст” :

Алкохол

Проведено 1 обучение на тема „Алкохол и вредата от него“ :

Физическа активност

Проведени са 4 бр. Обучения с деца на тема „Движението е здраве” :

IV.Информция за дейностите по НППМДЗ

На сайта на РЗИ Кюстендил са публикувани Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021 – 2030 г. с приложения към нея: Пр. 1-Работен план и Пр.2- Финансов разчет.

Изготвил:

Десислава Цветкова,
старши инспектор дирекция МД

Регионален координатор на програмата

РЗИ- Кюстендил