НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП 2019 – 2022 Г., ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 10 ЯНУАРИ 2019 Г. НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ежегодните грипни епидемии са признати като един от първостепенните проблеми пред общественото здравеопазване, както поради високата заболяемост и смъртност, особено сред високорисковите групи от населението, така и поради големите разходи за домашно и болнично лечение и значителното натоварване на цялата здравна система. Възрастните хора са заразни около 1 ден преди и 5 дни след появата на симптомите. Поради по-слабата имунна система на децата, вирусът се запазва по-дълго време в организма им и те разпространяват заболяването през по-продължителен период от време (10 и повече дни). Типичният грип се характеризира с внезапна висока температура, суха кашлица, главоболие, физическа слабост, зачервено гърло, болки в мускулите и ставите. Болният от грип може да остане на легло няколко дни и обикновено е нужна седмица за възстановяване. Общата отпадналост и слабост продължават няколко седмици. Грипът се проявява във всички възрастови групи от по-леки до тежки състояния и смърт.

Всички проучвания за ползите от препоръчването и финансирането на имунизацията срещу сезонен грип показват, че този подход позволява да се спестяват значителни средства. Разходите, свързани с имунизациите, са оправдани от клиничните ползи.  Съществуващата от дълги години система за епидемиологичен надзор на грипа в България показва, че ежегодните грипни епидемии са сериозен здравен и финансов проблем за нашата страна. Основно средство за профилактика на грипа и намаляване на заболяемостта, смъртността и тежките усложнения са съвременните грипни ваксини. Те се включват в списъка на препоръчителните ваксини в няколко последователни наредби на МЗ, регулиращи ваксинопрофилактиката в страната. Препоръчва се имунизациите да се извършват ежегодно при всички лица, навършили 65 години, както и при възрастни и деца над 6-месечна възраст, страдащи от хронични заболявания. Противогрипни ваксини се препоръчват и за лицата, живеещи в организирани колективи (специализирани институции за предоставяне на социални услуги, военни поделения, общежития и др.), както и за лица с повишен риск от заразяване във връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.) или лица, които могат да заразят високорискови пациенти (членове на семейството, персонал на лечебни, здравни и социални заведения). 

Успехът на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката срещу сезонен грип е пряко свързан с осигуряването на лесен достъп до ваксини и имунизация. Подобряване нивото на информираност на населението чрез осигуряване на достъпна информация за тежестта и разпространението на заболяването и свързаните с него усложнения, начините за предпазване, ефективност на прилаганите грипни ваксини.