Статистически данни

ДО
     

 ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР/УПРАВИТЕЛ/

НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

       Уважаеми Госпожи и Господа,
    

       Напомняме Ви, че управляваното/ата от Вас лечебно заведение/общинска администрация има задължението да участва в изследването “Лечебни и здравни заведения”, провеждано от Националния статистически институт.
       Изследването се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2024 г. и в изпълнение на регламент (ЕС) 2022/2294 на Комисията за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1338/2008 относно статистиката в областта на общественото здраве.
      
       Целта му е да се получи информация за здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения и териториалното им разпределение, както и за медицинския персонал по специалности и категории. Данните ежегодно се предоставят на Евростат, СЗО и ОИСР в рамките на съвместен въпросник.
      
       Изследването е изчерпателно, с годишна периодичност. Съгласно чл.20, ал.1 от Закона за статистиката лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие.
      
       За отчетната 2023 г. формулярът следва да се представи от всички лечебни заведения за болнична помощ, заведенията за извънболнична помощ (с изключение на индивидуалните и групови практики за медицинска и дентална помощ) и други лечебни и здравни заведения, вкл. заведенията към Министерство на транспорта. Формулярът следва да попълнят и амбулаториите за индивидуални и групови практики по здравни грижи (въвеждат се с код 12). Отчетният формуляр се попълва и от общините – за медицинския персонал в здравни кабинети в детски градини и училища на издръжка на общината.
      
       С цел да облекчим процеса по събиране и обработка на данните НСИ предлага възможността да използвате уеб-базирано приложение. Достъпът до електронния формуляр се осъществява чрез комбинация от ЕИК, код по ЕКАТТЕ на населеното място и индивидуална парола.

       За Вашето лечебно заведение кодът на населеното място е: 41112.

       Приложението ще бъде активно до 14 февруари 2024 година.

       МОЛЯ, НАТИСНЕТЕ ТУК: https://www.nsi.bg/Zdravni/

,ЗА ДА ПОПЪЛНИТЕ ФОРМУЛЯРА.

       Попълненият в електронен вид формуляр се записва автоматично и не е необходимо изпращането му на хартиен носител. В случай че нямате възможност да попълните отчетния формуляр в електронен вид, е необходимо да предоставите информацията на хартиен носител в РЗИ на територията на Вашата област.
      
       Повече информация за изследването, указания за работа със системата и попълването на формуляра, както и подробна информация за контакти можете да намерите ТУК:

https://www.nsi.bg/bg/node/14781/

       В случай че Вашето лечебно заведение не е осъществявало дейност към 31.12.2023 г. моля, информирайте писмено на посочените електронни адреси Регионалната здравна инспекция във Вашата област без да попълвате електронния формуляр.

       Уверявам Ви, че НСИ прилага, поддържа и непрекъснато подобрява своята интегрирана Система за управление на качеството и сигурността на информацията при получаване, събиране, обработване, съхранение, анализ, предоставяне и разпространение на статистическа информация, съответстваща на изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 27001:2017. Като администратор на лични данни (Удостоверение № 30229 от 20.08.2010 г.) НСИ осигурява опазването на индивидуалните данни и предотвратяването на злоупотреба с тях. Получаваните и събираните при статистическите изследвания данни са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Информацията, получена от респондентите се съхранява и обработва в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство.
      
       За контакти и получаване на допълнителни указания можете да се обръщате към експертите от РЗИ във Вашата област или експертите от НСИ, отдел “Статистика на здравеопазването”:
      
      
       Лариса Петкова – 02 9857 409 – главен експерт в отдел “Статистика на здравеопазването и правосъдието”, [email protected]
       Чавдар Беязов – 02 9857 242 – старши експерт в отдел “Статистика на здравеопазването и правосъдието”, [email protected]

       д-р Динко Динев, директор на дирекция МД, РЗИ-Кюстендил – 078558321

       Мирела Иванова, главен специалист дирекция МД, РЗИ-Кюстендил – 078558320       
       С уважение,

       НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-КЮСТЕНДИЛ

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в Област Кюстендил – данни за 2010г., данни за 2011г., данни за 2012г. , данни за 2013г., данни за 2014г., данни за 2015г.данни за 2016г., данни за 2017г., данни за 2018г., данни за 2019г.