Регистри

1. Регистър на обектите с обществено предназначение към 14.11.2022г.

2. Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите към 28.03.2019г.

3. Списък на лечебните заведения с втори или следващ адрес на дейност на територията на РЗИ, различна от РЗИ по първоначална регистрация към 25.03.2019г.

4. Регистър на дрогериите в област Кюстендил към 17.02.2022г.

5. Списък на лечебните заведения на територията на област Кюстендил, които извършват дейност по ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА, в съответствие с изискванията на Наредба № 30 от 19.07.2004 г.изм.ДВ бр.92 от 23.10.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина” към 26.04.2018г.

6. Регистър по Наредба №5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицинска помощ и снабдяването им с лекарствени продукти на територията на област Кюстендил към 26.04.2018г.

7. Лечебни заведения за болнична помощ на териториата на област Кюстендил към 26.04.2018г.

8. Списък на аптеките на територията на област Кюстендил, с издадени разрешения по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина към 22.10.2019г.

9. Списък на аптеки на територията на област Кюстендил, с издадени лицензи за работа с наркотични вещества към 26.04.2018г.

10. Регистър на лицата практикуващи неконвенционални методи към 12.05.2020г.

Дата на публикуване: 12.05.2020г.

11. Информация за регистрираните лечебни заведения за първична извънболнична помощ на територията  област Кюстендил и за местонахождението им към 21.06.2018 г.:

    Регистър ЛЗ – ИППМП и ГППМП

    Регистър ЛЗ – ИППДМП И ГППДМП