Медицински изследвания, поискани от физически или юридически лица