Електронни услуги

Уважаеми потребители ,

               Регионална здравна инспекция – Кюстендил има възможност да приема и предоставя документи по електронен път в рамките на своята компетентност. За да можете да подавате електронни документи е необходимо да притежавате квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от лицензираните за целта доставчици на удостоверителни услуги  (списък на доставчиците на удостоверителни услуги можете да видите – тук )

Приемане на електронни документи, подписани с КЕП

              Приемане на електронни документи, подписани с КЕП, се осъществява, чрез получаване на подписаните файлове на e-mail: rzi@rzi-kn.net, съгласно протокола SMTP   (Simple Mail Transfer Protocol ) описан в RFC 821;

             Погрешно доставените, непълни, неподписани или с нарушена цялост електронни документи се връщат на подателя.

              За да бъдат приети, всички официални входящи електронни документи, трябва да съдържат, освен стандартните за документи на хартиен носител реквизити и следните задължителни реквизити:

“ЖЕЛАНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ”, със следния текст „Съгласен съм/не съм съгласен да получавам електронни изявления от РЗИ – Кюстендил”. Когато подателят е заявил желание да получи електронен отговор от РЗИ – Кюстендил, той се изпраща на e-mail адреса посочен в сертификата. В случай, че подателят желае да получи отговора на различен e-mail, то той трябва да бъде изрично посочен.    В случай на заявено несъгласие за получаване на електронни изявления от РЗИ – Кюстендил, подателят задължително посочва валиден пощенски адрес за кореспонденция с инспекцията.

           ”СЪГЛАСИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ” със следния текст: „Съгласен съм в РЗИ – Кюстендил да бъдат обработвани личните ми данни за осъществяване на законово регламентираните функции на РЗИ – Кюстендил”

          ”ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПОДАТЕЛЯ”- текст на електронното изявление.

            При приемането на електронните документи задължително се извършват следните проверки:

           1. Проверка за наличие на изпълним програмен код или самостартиращи се макроси. Ако файлът е с подобни характеристики, той не се приема и се връща на подателя.

           2. Преглед за цялостност на получения електронен документ.

           3 .Проверка на  на валидността на удостоверението за електронния подпис.

           4. Проверка на прикачените файлове, в случай че електронният документ притежава такива – приемат се само при условие, че и те са подписани електронно, в противен случай се изпраща съобщение на подателя за неприемане на електронният документ.

           5. Преглед за съответствие на електронните подписи на електронният документ и на прикачените файлове. Ако титуляра на електронния подпис на прикачения/те файл/ове е различен от титуляра на сертификата на автора на електронния документ, то документът отново не се приема и се връща на подателя за доуточняване.

          6. Получените електронни документи трябва да бъдат в един от следните формати:

          Файлови формати, които имат възможността да включат в себе си електронен подпис:

а) “pdf” (Adobe Portable Document Format, създаден от компанията Adobe);

б) “doc”, „docx” (Document Format, създаден от компанията Microsoft);

в) “xls”, “xlsx” (Excel Sheet Format, създаден от компанията Microsoft);

г) “eml” (EML Format за електронна поща, създаден от компанията Microsoft).

Файлови формати, които нямат възможността да включат в себе си електронен подпис: стандартизиран формат “p7s” (по стандарт PKCS#7 (Public Key Cryptography Standard – Стандарт за криптография на публичния ключ) на RSA Data Security, приет с Препоръка RFC 2315 на IETF (The Internet Engineering Task Force – Целева група за Интернет инженеринг) от март 1998 г., капсулиращ електронните документи и отделения електронен подпис (“detached signature”); файлови формати, подписани и свързани с електронен подпис посредством “PKCS#7” и “ATS” с включено съдържание на файла могат да бъдат:

а) “txt” (текстови файлове в ASCII 7-битов формат, unicode формат, кодиран в 8-битово UTF-8 или CP1251 представяне);

б) “rtf” (Rich Text Format v1.6, v1.7, v1.8 и сл. текстови файлове);

в) “jpg”, “jpeg” (JPEG JFIF v1.02 и сл. растерни графични файлове);

г) “png” (PNG v1.2 и сл. растерни графични файлове);

д) “tiff” (TIFF rev. 6.0 и сл. растерни графични файлове).

             В случай, че всички гореописани условия са изпълнени, на подателя се изпраща съобщение за потвърждаване на приемането, което съдържа информация за регистрационния номер и датата на регистрация на полученото изявление, ако документът е валиден.

            Съобщение за отказ от регистрация, ако документът е невалиден.