Достъп до обществена информация

Приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до обществена информация

Звена за Административно обслужване – Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”

лице за контакт: старши специалист;

– работно време – от 08.30 часа до 17.00 часа.

адрес: – град Кюстендил, кв. „Румена Войвода”, ул. „Тинтява”, етаж I – офиса за административно обслужване на физически и юридически лица на принципа „Едно гише”;

– гр. Дупница, ул. „Велико Търново” №1, етаж I – офис за административно обслужване на физически и юридически лица на принципа „Едно гише”;

– по пощата на същия адрес;

– на електронен адрес: [email protected] ;

– на факс 078/552453; 0701/50881;

– на телефон 078/558202078/558202 като устно заявление.

Ако заявлението е получено след края на работното време, то се завежда в регистъра през следващия работен ден.

ПРОЦЕДУРА

В Звеното за административно обслужване на РЗИ – Кюстендил се подава заявление по образец за достъп до информация.

В 14-дневен срок от подаване на заявлението (с изключение на случаите по чл.31 и чл.32 от ЗДОИ), следва да получите Решение за предоставяне на информацията, където се посочва:

– до каква информация се предоставя достъп;

– в какъв период от време се предоставя достъп /не може да бъде по-малък от 30 дни/;

– къде се предоставя достъп;

– в каква форма се предоставя достъп;

– каква сума трябва да се заплати.

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Заплащат се материалните разходи по предоставянето на услугата по цени, определени със ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.,като могат да се извършват както в офиса за административно обслужване на физически и юридически лица на принципа „Едно гише” на РЗИ – Кюстендил, намиращ се в гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода”, ул. „Тинтява”, етаж I, от 08.30 часа  до 17.00 часа, така и по банков път:

IBAN: BG08STSA93003100761601
Банка: ДСК ЕАД, BIC: STSABGSF

Получател Регионална здравна инспекция – Кюстендил, ЕИК 176031298.

При незаплащане на определената сума, се губи правото на достъпа.

 Във връзка с чл.13 ал.2 и чл.37 ал.1 т.1 от Закона за достъп до обществена информация се ограничава достъпа до информация, представляваща служебна тайна (в срокове по чл.34 от ЗЗКИ) съгласно Списъка на категориите информация, определена като служебна тайна в РЗИ -Кюстендил, утвърден със заповед № РД-11- 231 от 25.07.2014 г.

 
Нормативна уредба: Закон за достъп до обществена информация

Бюджет на РЗИ-Кюстендил за 2021г.2020г., 2019г.2018г.2017г.,

План за дейността на РЗИ-Кюстендил за 2021г., 2020г.2019г.2018г.2017г.2016г.2015г.

Годишен отчет на РЗИ-Кюстендил за 2020г.2019г., 2018г.2017г.2016г.2015г.2014г.

Цели на РЗИ-Кюстендил за 2021г., 2020г.2019г.2018г.2017г.

⦁ Профил на РЗИ – Кюстендил в електронния Портал за отворени данни на Република България

⦁ Наръчник – Програма Достъп до информация

⦁ Разходи по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите

⦁ Как да получим достъп до информация – трето преработено издание 

⦁ Списък по чл.15, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионална здравна инспекция – Кюстендил (РЗИ – Кюстендил)⦁ Отчети по чл.15, ал.2 от ЗДОИ 2013г – 2019г.

⦁ Ред за достъп до публичните регистри на Регионална здравна иснпекция – Кюстендил : публичните регистри, които РЗИ-Кюстендил са публикувани на Портала за отворени данни: https://data.egov.bg

⦁ Вътрешни правила  за провеждане на процедура за предоставяне на достъп до обществена информация в Регионална здравна инспекция – Кюстендил

⦁ Процедура за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в РЗИ – Кюстендил.


⦁ Образци на документи, които се попълват във връзка с предоставяне на достъпа:  

Заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване.


Списък на категориите информация в РЗИ-Кюстендил, подлежащи на класификация като служебна тайна
Нормативи за разходите за предоставяне на достъп до информация и повторно използване на информация от обществения сектор

Профил на РЗИ Кюстендил в Портал за отворени данни