Административно обслужване

Уважаеми потребители,

 тук можете да намерите информация за извършваните услуги от РЗИ – Кюстендил и процедурите по тяхното изпълнение

Център за административно обслужване (ЦАО)

Данни за РЗИ

Анкета

Административни услуги

             В тази секция на портала са представени административните услуги, извършвани от Регионална здравна инспекция – Кюстендил. Във всяка една от секциите ще намерите детайлна информация за предоставяните услуги – необходими документи, време за изпълнение, дължими такси, както и необходимите документи за заявяване на услугата и начините на заявяване и получаване на издаваните индивидуални административни актове.

Във връзка с въвеждането на комплексното административно обслужване и в изпълнение на § 12, ал. 1 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, отбелязаните със знак КАО административни услуги, се предоставят като комплексни административни услуги.

На основание Постановление на Министерски съвет на Република България № 83 от 7 април 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване, приета с постановление № 246 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.), изм. и доп.ДВ бр. 27 от 14 април 2015 г. се създават нови приложения:

  1. Приложение № 1 към чл.7, ал. 2, касаещо исканията, внесени устно, за предоставяне на административните услуги
  1. Приложение № 2 към чл. 14в, ал. 1, касаещо заявяването на услугата пред административния орган, който участва в комплексното административно обслужване

            Уведомяваме Ви, че при заявяване на административни услуги извършвани от РЗИ– Кюстендил, отпада необходимостта от предоставяне на документи издадени от нашата администрация.

          Уведомяваме всички заявители(физически и юридически лица) на административни услуги, предоставяни от РЗИ-Кюстендил, че съгласно изискванията на чл.4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) и чл.2, ал.1, т.8 от Наредбата за административното обслужване (изм. с ПМС №149/24.07.2017 г.), е създадена възможност за плащане на дължимите такси по предоставянето им с платежни карти чрез терминално устройство ПОС, инсталирано на гишето за административно обслужване, находящо се в административната сграда с адрес: гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода”, ул. „Тинтява”.