Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020)

      Оферта  за участие в процедура за избор на лечебно заведение, което да извърши не по-малко от 500 клинични изследвания на здравнонеосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Кюстендил

     Покана   към изпълнителите на клинични изследвания  

      Списък на медицински лица, квалифицирани за извършване на клинични изследвания