Списък по чл.15, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионална здравна инспекция – Кюстендил (РЗИ – Кюстендил), както и формите, в които е достъпна, както и

Описание на информационните ресурси, използвани от РЗИ-Кюстендил

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНТЕРНЕТ АДРЕС

ФОРМАТ

1.

Описание на правомощия и функциите на директора на РЗИ-Кюстендил, данни за администрацията -  структура, функции, отговорности, вътрешни нормативни документи – правила, процедури, инструкции за организация на дейностите, извършване от РЗИ-Кюстендил

https://rzi-kn.net/funkcii2018.htm

 

https://rzi-kn.net/struktura.htm

HTM

2.

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от РЗИ-Кюстендил

https://rzi-kn.net/registri.htm

HTM

3.

Ред за достъп до публичните регистри на РЗИ-Кюстендил

https://rzi-kn.net/Dostap_do_obshtestwena%20informaciq.html

DOC

4.

Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции и вътрешни правила за организация на административното обслужване в РЗИ-Кюстендил

Устройствен правилник:

http://rzi-kn.net/Ustroistvenpravilnik_2019.rtf

Вътрешни правила:

http://rzi-kn.net/vatreshni_pravila15042019.pdf


RTF, PDF

5.

Списък на издадените актове от директора на РЗИ-Кюстендил, съгласно чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ

http://rzi-kn.net/spisak_izdadeni_aktove_zdoi.html

DOC

6.

Стратегии, цели, програми и отчети за дейността на РЗИ-Кюстендил

http://rzi-kn.net/strategicheski_celi_rzi.docx

http://rzi-kn.net/Celi_2019.doc

DOC, PDF и HTML

7.

Информация за провеждане на обществени поръчки, определена за публикуване, съгласно Закона за обществените поръчки в „Профил на купувача”

https://rzi-kn.net/obshtestweni%20porychki.html

HTML

8.

Информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), във връзка с неговото прилагане, за правото на достъп до обществена информация, реда и условията на предоставяне на информация, вътрешни правила за ДОИ в РЗИ-Кюстендил, както и за повторно предоставяне на информация, годишни отчети бланки-образци, информация за разходите, реда за достъп до публичните регистри и др.

https://rzi-kn.net/Dostap_do_obshtestwena%20informaciq.html

DOC и PDF

9.

Обявления за конкурси за държавни служители

http://rzi-kn.net/konkursi.html

HTML, DOC и RTF

10.

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незконно придобито имущество

http://rzi-kn.net/Korupcia.htm

HTML

11.

Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна в РЗИ-Кюстендил, съгласно ЗЗКИ

http://rzi-kn.net/informacia_now.htm

PDF

12.

Информация, предоставяна повече от три пъти, по реда на глава трета от ЗДОИ

Няма

 

13.

Административни услуги, в т.ч. ел. услуги

https://rzi-kn.net/Administrativni%20uslugi.html и https://rzi-kn.net/elektronni%20usligi.html

HTML и DOC

14.

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

 

 

14.1.

Регистър на обектите с обществено предназначение

http://rzi-kn.net/Register_OOP.xlsx

XLS

14.2.

Регистър на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

http://rzi-kn.net/Register_vodi.xls

XLS

14.3.

Регистър лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

https://rzi-kn.net/registar_lzibp.xlsx

XLS

14.4.

Регистър на дрогериите в област Кюстендил

http://rzi-kn.net/spisak_drogerii.docx

DOC

14.5.

Регистър по Наредба №5 за издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицинска помощ и снабдяването им с лекарствени продукти на територията на област Кюстендил

https://rzi-kn.net/registyr_Naredba_5.xls

XLS

14.6.

Регистър на лицата практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

https://rzi-kn.net/Register%20nekonvencionalni.xlsx

XLS

 

Профил на РЗИ-Кюстендил в електронния Портал за отворени данни на Република България, създаден и поддържан от Администрацията на Министерски съвет на Република България - https://data.egov.bg/organisation/profile/8296999b-6b02-4d35-ae32-ff4336102ad2