1.Регистър на обектите с обществено предназначение към 18.02.2020г.

2.Регистър на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води към 04.02.2020г.

3.Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите към 28.03.2019г.

4.Списък на лечебните заведения с втори или следващ адрес на дейност на територията на РЗИ, различна от РЗИ по първоначална регистрация към 25.03.2019г.

5.Регистър на дрогериите в област Кюстендил към 11.02.2020г.

6.Списък на лечебните заведения на територията на област Кюстендил, които извършват дейност по ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА, в съответствие с изискванията на Наредба № 30 от 19.07.2004 г.изм.ДВ бр.92 от 23.10.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина" към 26.04.2018г.

7.Регистър по Наредба №5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицинска помощ и снабдяването им с лекарствени продукти на територията на област Кюстендил към 26.04.2018г.

8.Лечебни заведения за болнична помощ на териториата на област Кюстендил към 26.04.2018г.

9.Списък на аптеките на територията на област Кюстендил, с издадени разрешения по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина към 22.10.2019г.

10.Списък на аптеки на територията на област Кюстендил, с издадени лицензи за работа с наркотични вещества към 26.04.2018г.

11. Регистър на лицата практикуващи неконвенционални методи към 26.09.2018г.

12. Информация за регистрираните лечебни заведения за първична извънболнична помощ на територията  област Кюстендил и за местонахождението им към 21.06.2018 г.:

    Регистър ЛЗ – ИППМП и ГППМП

    Регистър ЛЗ – ИППДМП И ГППДМП