1.Регистър на обектите с обществено предназначение

2.Регистър на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води 

3.Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

4.Списък на лечебните заведения с втори или следващ адрес на дейност на територията на РЗИ, различна от РЗИ по първоначална регистрация

5.Регистър на дрогериите в област Кюстендил

6.Списък на лечебните заведения на територията на област Кюстендил, които извършват дейност по ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА, в съответствие с изискванията на Наредба № 30 от 19.07.2004 г.изм.ДВ бр.92 от 23.10.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина

7.Регистър по Наредба №5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицинска помощ и снабдяването им с лекарствени продукти на територията на област Кюстендил

8.Лечебни заведения за болнична помощ на териториата на област Кюстендил

9.Списък на аптеките на територията на област Кюстендил, с издадени разрешения по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

10.Списък на аптеки на територията на област Кюстендил, с издадени лицензи за работа с наркотични вещества

11. Регистър на лицата практикуващи неконвенционални методи

12. Списък на ЛКК за 2017 г. на лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ в област Кюстендил

  13. Информация за регистрираните лечебни заведения за първична извънболнична помощ на територията на съответната област и за местонахождението им.

ИППМП - изтеглете оттук

 

ИППДМП - изтеглете оттук