Публична покана ID 9035698-Доставка на медицинска апаратура и медицинско оборудване

 

1. Техническа оферта

2. Ценово предложение

3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП-образец 3

4. Декларация - образец 4

5. Декларация на подизпълнителя - образец 5

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - образец 6

7. Договор - образец 7

8. Техническа спецификация

9. Публична покана

10. Указания към участниците

11. Съобщение

12. Протокол от дейността на комисията - (01.12.2014г.)

13. Договор - Д-РИ-21 от 15.12.2014г. - (19.12.2014г.)

14. Информация за извършено плащане - (19.12.2014г.)

15.Информация за изпълнение на договор - Добавено на: