Доставка на електрическа енергия (ниско напрежение) за нуждите на РЗИ - Кюстендил, обществена поръчка вписана в РОП под номер 04235-2015-0001

 

1. Решение №РД-11-210/22.07.2015 г. - ID 678799

2. Писмо №П-ДР-823/24.07.2015 г. до ЧЕЗ "Електро България" АД

3. Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП , Изх.№ Е-31-00-039356/18.08.2015 г.

4. Договори - Договор1, Договор2, Договор3;

5.Информация за плащане -  2017г. - месец 01, месец 02, месец 03, месец 04, месец 05, месец 06, месец 07

                                                 2016 г. - месец 01 , месец 02, месец 03, месец 04, месец 05, месец 06, месец 07, месец 08, месец 09, месец 10, месец 11, месец 12

                                                 2015 г. -  месец 08 и 09 , месец 10 , месец 11, месец 12