Решение за откриване на поръчка за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Регионална здравна инспекция - Кюстендил за срок от 24 месеца. - .PDF формат, .FED формат Дата на публикуване: 10.07.2019г.

Договор и споразумение ЧЕЗ Дата на публикуване: 14.08.2019г.

Обявление за възложена поръчка. Дата на публикуване: 14.08.2019г.

 ТЪРГ С ТАЙННО НАДДАВАНЕ

   Вътрешни правила по реда на ЗОП

   Публична покана


Информация за плащане:

2019г. - месец 08, месец 09