ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЮСТЕНДИЛ

 

1. Техническа оферта

2. Ценово предложение

3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП

4. Декларация - образец 4

5. Декларация на подизпълнителя - образец 5

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - образец 6

7. Договор - образец 7

8. Техническа спецификация

9. Публична покана

10.Указания към участниците

11.Съобщение

12.Протокол от дейността на комисията - 01.12.2014г.

13. Договор -Д-РИ-20 от 11.12.2014г. - (19.12.2014г.)

14. Информация за извършени плащания - (19.12.2014г.)

15.Информация за освобождаване на банкова гаранция за авансово плащане - Добавено на:

16.Информация за изпълнение на договор - Добавено на: