1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН В СГРАДИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ 2013г. – 2017 г.- описание на програмата ; информация за решение на Министерски съвет ;

2. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2014 г.-2020 г. - описание на програмата

3. ПРОЕКТ "СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ" - информация за проекта; ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ПО ПРОЕКТ "СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ" - ТУК

4. ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН" - информация за програмата

5.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА - 30/8/2013

6. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ 2014 г. - 2020 г.

 

7. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020)

 

8.  Регионална здравна инспекция – Кюстендил, Ви уведомява, че в рамките на Проект BG051РО001-5.3.02-0001-С0001 "СПРИ и се прегледай", до 30.11.2016 г., на територията на област Кюстендил ще се проведат скринингови изследвания(пълен текст).

9. ОТЧЕТ за извършените дейности през 2016 г.по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ) в Република България 2012 – 2018 г.

10. О Т Ч Е Т за извършените дейности от РЗИ – Кюстендил  през  2016г. по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести

11. О Т Ч Е Т за извършените дейности от РЗИ – Кюстендил през 2016г. по Националната програма за намаляване въздействието на концетрацията на радон в сради върху здравето на българското население 2013 – 2017 г.

12. ОТЧЕТ за извършените дейности от РЗИ Кюстендил през 2016г. по Национален план за действие за периода 2015-2020г. към Националната стратегия  на Република България  за интегриране на ромите 2012-2020г., приоритет „здравеопазване“, приет с решение № 355  на министерския  съвет  от 2016г.