ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


Пазарно проучване на закупуване на компютърна техника - покана ВАРИАНТ 2 Дата на публикуване: 19.11.2019г.

Пазарно проучване на закупуване на компютърна техника - покана Дата на публикуване: 04.11.2019г.

Довършителни строително-монтажни работи на западното крило на сградата на РЗИ-Кюстендил

Пазарна консултация

Дата на публикуване: 01.08.2019г.

    Договор за услуга

    Доклад

    Количествена сметка

    Техническа спецификация

    Договор за услуга 05.08.2019г.

    Доклад с документи 05.08.2019г.

    Протокол от работата на комисията по разглеждане и оценка на подадените оферти 27.08.2019г.

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Дата на публикуване: 08.08.2019г.

Възлагане на дейности за 2019 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. към Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020, приоритет "Здравеопазване", приет с Решение №355 на Министерски съвет от 2016 г.

    Покана - дата на публикуване 06.08.2019г.

    Оферта - дата на публикуване 06.08.2019г.

    Списък Приложение 1 - дата на публикуване 06.08.2019г.

    Договор - дата на публикуване 12.09.2019г.

    График за работата на мобилният мамограф - дата на публикуване 12.09.2019г.

    Рак на гърдата - информационен материал, дата на публикуване 12.09.2019г.


  Договаряне без обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на РЗИ-Кюстендил за срок от 24 месеца


Вътрешни правила по реда на ЗОП

Архив