МЕСЕЧЕН  БЮЛЕТИН
за заразните заболявания в област Кюстендил през
м.ноември 2017 г.
Заразни заболявания м.ноември Сборно от м.ноември Сборно от
  2017 г. началото 2016 г. началото
    на 2017 г.   на 2016 г.
Коклюш   1    
Туберкулоза  5 34 1 35
Епидемичен паротит   1    
Скарлатина 12 59 10 58
Варицела 34 418 47 742
Салмонелоза 1 10   13
Дизентерия 1 11 2 21
Ентероколити 44 676 33 604
Ротавирусен гастроентерит 6 116 3 36
Колиентерити   4 1 9
Бруцелоза        
Хепатит А 3 6   2
Хепатит В 1 4   3
Хепатит С   2    
Хепатит N 1 2   1
Лаймска борелиоза   1   1
Марсилска треска   3   17
Туларемия        
Ку треска        
Бактериални менингити
и менингоенцефалити:
  1   2
   -пневмококов       1
   -други   1   1
Вирусни менингити и
менингоенцефалити
  3   3
Остра вяла парализа 2 6   4
Коремен тиф 1 1    
Сифилис 1 4 1 16
СПИН/ ХИВ 1 3   2
Всичко 113 1366 98 1569
Паразитни заболявания
Тениаринхоза        
Ехинококоза   4 1 3
Аскаридоза   1    
Хименолепидоза   1   7
Трихоцефалоза        
Ламблиоза   6   2
Всичко   12 1 12
         
         
         

Разпределение на заболяванията по населени места