МЕСЕЧЕН  БЮЛЕТИН
за заразните заболявания в област Кюстендил през
м.април 2017 г.
Заразни заболявания м.април Сборно от м.април Сборно от
  2017 г. началото 2016 г. началото
    на 2017 г.   на 2016 г.
Коклюш        
Туберкулоза  2 15 1 11
Епидемичен паротит        
Скарлатина 6 17 5 23
Варицела 50 93 96 204
Салмонелоза 1 1    
Дизентерия   1   2
Ентероколити 47 171 44 163
Ротавирусен гастроентерит 14 71 7 23
Колиентерити 2 3 1 2
Бруцелоза        
Хепатит А       1
Хепатит В        
Хепатит С        
Хепатит N   1    
Лаймска борелиоза        
Марсилска треска     2 3
Туларемия        
Ку треска        
Бактериални менингити
и менингоенцефалити:
    1 1
   -пневмококов        
   -други   1 1 1
Вирусни менингити и
менингоенцефалити
1 3 1 2
Остра вяла парализа 1 3   1
Хламидийна инфекция        
Сифилис   2    
СПИН/ ХИВ       1
Всичко 124 381 158 437
Паразитни заболявания
Тениаринхоза        
Ехинококоза 1 2    
Аскаридоза        
Хименолепидоза 1 1   3
Трихоцефалоза        
Ламблиоза 3 5   2
Всичко 5 8   5

Разпределение на заболяванията по населени места