Списък на ЛКК за 2019 г. на лечебни заведения за болнична медицинска помощ в област Кюстендил, определени със заповед на директора на РЗИ-Кюстендил

Предложение откриване

Предложение промяна

Подаване на документи за ТЕЛК

Заявление - декларация (бланка)

Наредба за медицинската експертиза

Правилник