XXXVII.  РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАВЕРКА НА ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА

1.Формуляр на заявление за извършване на заверка на лична здравна книжка

 

   XXXVIII.  ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП2)

1. Формуляр на заявление за издаване на удостоверение 

 

   XXXIX.  ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ (УП3)

1. Формуляр на заявление за издаване на удостоверение 

 

   XXXX.  ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЗАКОНЕНЕН ИНТЕРЕС ЗА ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН РЕЖИМ, КОИТО СЕ ДАВАТ ПО СИЛАТА НА НОРМАТИВЕН АКТ ИЛИ КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ИЛИ С ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА  

1.Формуляр на заявление за предоставяне на консултация, представляваща законен интерес

2.Протокол за извършена консултация

 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 ,11