XXVII.  ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРУШАВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АЗБЕСТ И/ИЛИ АЗБЕСТОСЪДЪРЖАЩИ МАТЕРИАЛИ ОТ СГРАДИ, КОНСТРУКЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ КОРАБИ

1.Формуляр на заявление за издаване на разрешение за разрушаване или отстраняване на азбест  

 

   XXVIII.  ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИЦИ ИЗВЪН СТРАНАТА

1.Формуляр на заявление за издаване на разрешение за пренасяне на покойници   

 

   XXIX ИЗДАВАНЕ НА ХИГИЕННО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В АПТЕКA

1.Формуляр на заявление за хигиенно заключение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

   XXX ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРОГЕРИЯ

1.Формуляр на заявление за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

2.Формуляр на заявление за промяна в обстоятелствата свързани с издадено удостоверение за регистрация на дрогерия

 

   XXXI.  ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1.Формуляр на заявление за издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение

 

1,  2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 ,11