КАО  XXII ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ПЛАНОВЕ

1.Формуляр на заявление за съгласуване на ПУП/скица (виза) за проектиране

 

   XXIIIИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

1.Формуляр на заявление за съгласуване на инвестиционен проект

 

   XXIV.  ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ГОТОВНОСТТА НА СТРОЕЖИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1.Формуляр на заявление за издаване на становище за въвеждане на строеж в експлоатация

 

   XXV.  ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИМУНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ

1.Формуляр на заявление

 

   XXVI.  ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

1.Формуляр на заявление за провеждане на курс за обучение, полагане на изпит и издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции, дератизации

 

  1,  2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 ,11