XIV.  ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1.Формуляр за регистрация на обект с обществено предназначение

2.Формуляр за регистрация на превозно средство

 

   XV.  заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

1.Формуляр на уведомление за заличаване на обект с обществено предназначение

   XVI.  Издаване на удостоверение за съответствие с изискванията на наредба №49/2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове във връзка с получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

1.Формуляр на заявление за получаване на Разрешение за лечебна дейност

2.Формуляр на заявление за промяна на обстоятелствата на издадено Разрешение

 

   XVII.  ИЗДАВАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЧЕ СА СПАЗЕНИ ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯTA ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

1.Формуляр на заявление за издаване на заключение за спазени здравни изисквания в помещения за търговия на едро с лекарствени продукти

 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 ,11