РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Кюстендил

   

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЕКРЕТАР" НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЮСТЕНДИЛ.

Н

      СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЕКРЕТАР" НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЮСТЕНДИЛ.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

на конкурс за заемане на длъжност „главен секретар” на Регионална здравна инспекция – Кюстендил (РЗИ – Кюстендил)

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1. изисквана минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността: магистър;

1.2. минимален професионален опит за заемане на длъжността: 6 (шест) години (в областта на ръководството и/или контрола) или ранг І (първи) младши;

1.3. специалности, по които е придобито образованието: медицина, дентална медицина, право, икономика, публична администрация или здравен мениджмънт.

2. Начин на провеждане на конкурса: защита на концепция за стратегическо управление на тема „Визия за дейността и развитието на Регионална здравна инспекция – Кюстендил – структура, административен подход и контрол на дейността” и интервю.

3. Необходими документи за участие в конкурса:

3.1. писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

3.2. декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3.3. копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

3.4. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг;

3.5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността: сертификати за проведени обучения.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Заявлението и приложенията към него се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

4. Място на подаване на документите: гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода”, ул. „Тинтява”, административната сграда на РЗИ - Кюстендил, етаж 1, офис за административно обслужване на принципа „едно гише”.

5. Срок за подаване на документите: от 28.05.2014г.- 07.06.2014г.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: таблото за обявления на РЗИ – Кюстендил, намиращо се във фоайето на първия етаж в сградата на РЗИ – Кюстендил, по точка 4 от това обявление.

7. Кратко описание на длъжността – ръководи, координира и контролира функционирането на общата и специализираната администрации в РЗИ – Кюстендил в изпълнение на законните разпореждания на директора на РЗИ – Кюстендил и следи за точното спазване на нормативните актове; организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена и създава условия за нормална и ефективна работа на служителите; осъществява общ контрол по изпълнението на възложените задачи; утвърждава длъжностните характеристики на служителите; организира и координира дейността по предоставяне на информация на трети лица; организира осъществяването на антикорупционна, разяснителна и образователна дейност в РЗИ – Кюстендил; организира и отговаря за стопанисването и управлението на ползваните недвижими имоти и движими вещи, предоставени на РЗИ - Кюстендил и следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства на РЗИ – Кюстендил.

8. Граници на заплатата: от 600 до 2100 лева.

Образци на документи:

1.Заявление за участие в конкурс

2.Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители