ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ М.НЕОМВРИ 2017г. В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЮСТЕНДИЛ

 

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Извършени проверки – 181.

От тях: тематични проверки – 54, текущи проверки – 98, проверки по  изпълнение на предписания – 27, проверки по въвеждане в експлоатация на обекти - 2. 
Връчени предписания – 44.
Извършени епидемиологични проучвания на заразни болести – 111.
Химичен контрол на дез разтвори – 1.
Контрол на дезинфекционен и стерилизационен режим,въздух – 350.
Контрол върху стерилизационна апаратура – 16.
Оказана организационно-методична помощ – 66.
Участие в комисии
(имунизации, зоонози) – 4.
Здравно-промотивни мероприятия – 12.
Изготвени бяха ежедневни, седмични и месечни справки и отчети и регулярно се въвеждаха данни в специализираните информационни системи за заразните болести.
Предоставени бяха биопродукти  на лечебните заведения. 

 

Дирекция "Медицински дейности" 

 

1.      За посочения период са извършени общо 267 проверки, както следва:

1.1.            Проверки в ПИМП, ИПДМП, СИМП, МЦ и състави на ЛКК, относно  осъществяваната от тях експертиза на временната неработоспособност –  35 бр.;

1.2.            Проверки на медицинската дейност, осъществявана в ПИМП, СИМП, МЦ и ИПДМП – общо 40 бр.;

1.3.            Контрол по метрология на медицинската апаратура в обектите, контролирани от дирекцията - 31 пр.;

1.4.            Контрол по спазване на изискванията на чл. 56 от Закона за здравето за забрана на тютюнопушенето в обекти, контролирани от дирекция МД –  60 пр.;

1.5.            Проверки в аптеки, складове и дрогерии, относно спазване изискванията на ЗЗ, ЗЛПХМ, ЗКНВП и наредбите по прилагането им –  общо 25 бр.;

1.6.            Извършени проверки по/на отчети на Методиката за субсидиране на ЛЗБП– 22пр.;

1.7.            Проверки, относно медицинската дейност осъществявана в ЛЗБП – 4 бр.;

1.8.            Извършена инвентаризация на медицинското оборудване, предоставено на ОПЛ в област Кюстендил – 50 пр.;

1.9.            Извършена инвентаризация на ОМО в склад с. Цървеняно;

1.10.        Извършена инвентаризация на материални запаси – специални рецептурни бланки и специални формуляри за наркотични вещества;

2.      Дейност, осъществявана от служителите на РКМЕ към МД:

                       2.1.            Проверени експертни решения, постановени от ТЕЛК – 617 бр.;

                       2.2.            Обработени документи в РКМЕ, свързани с медицинска експертиза – 1314 бр.;

3.                  Приети и проверени отчети на аптеки, притежаващи лицензии за търговия с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно Списък II и Списък III по чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП  - общо 18 бр.;

4.                  Предоставени специални рецептурни бланки на лекари за изписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо 37 бр. кочана;

5.                  Заверени разрешителни за износ на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – 46 бр.;

6.                  Изпратена информация до ОДП при МВР-Кюстендил, относно невалидни рецептурни бланки, съдържащи наркотични вещества – 2 уведомления;

7.                  Изпратена информация до ДСП, относно дейността на СБР филиал Кюстендил;

8.                  Изпратени учебни карти за СДО в МБАЛ – 4 бр.;

9.                  Участие в приемо-предавателна процедура с 4МЦ Св. Иван Рилски – 2003” ЕООД” на мобилна клинична лаборатория;

10.              Изпратени покани по проект „Спри и се прегледай” – 82 бр.;

11.              Изпратена справка до НЦОЗА, относно неизпълнени финансови задължения на „МБАЛ Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница;

12.              Изготвени и изпратени отговори до заинтересованите страни за резултатите от извършените проверки по повод постъпили сигнали за нарушения в ЛЗ – 2 бр.;

13.              Изпратени отчети по Методиката за субсидиране до ЛЗБП и до НЦОЗА – общо 4 бр.;

14.              Изпратен тримесечен доклад-анализ по Методиката за субсидиране в МЗ;

15.              Изпратен формуляр З-34 до НЦОЗА – 2 бр.;

16.              Кодирани известия за смърт    131 бр.;

17.              Извършени нови регистрации, пререгистрации и заличавания на лечебни заведения в Регистъра на РЗИ – общо 4 бр.;

18.              Участие на служители от дирекцията в заседания на Съвета по осиновяване, на Комисия по социални дейности, на Мултидисциплинарния екип за детето, в семинар за силанти, в статистическо обучение, в семинар за НВ, както и участие в дейности по метрологичен контрол на медицинска апаратура – общо 16 участия.

                        

Дирекция "Обществено здравe"  

           

        През месец ноември са направени 10 проверки в детски заведения относно спазване изискванията  на Наредба №2/13г. за здравословно хранене на децата от 0 до 3г. в детските заведения и детските кухни и Наредба№6/11г. на МЗ за здравословно хранене на децата от 3 до 7г. в детските заведения относно организираното хранене на децата. Извършени са 19 проверки относно спазване изискванията на Наредба 37/09г. на МЗ за здравословно хранене на учениците. Направена е една проверка относно рекламата на тютюневи и спиртни изделия в печатни издания. Взета е 1 проба готварска  сол  за изследване количеството на калиев йодат. Проверени са 2 учебни заведения  за спазване на заверените седмични учебни разписания съгласно изискванията на Наредба 10/14г. на МЗ. Направена  е една проверка по спазване изискванията на Наредба 23/05г. в институция за социални услуги.

         Обучителната дейност включва 2 обучения на тема „Пубертет и промените в човека“, 3 лекции по Нацинална стратегия за хора в неравностойно положение, 3 лекции на тема „ХИВ/СПИН“. Проведени са 4 кампании по Национална програма за превенция на хронични незаразни болести  в общините Бобов дол, Дупница, Сапарева баня и Кюстендил, по време на които са реализирани 4 семинара с медицински и педагогически специалисти от детски и учебни заведения на съответната община по въпросите на храненето  и анализ на здравословното състояние  на децата и учениците. Проведена е АНТИСПИН кампания по повод 1 декември, на която са изследвани 80 човека за носителство на ХИВ.

         Осъществен е контрол  по спазване на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, като са извършени 180 броя  проверки.  Направени са 246 други  проверки, включващи  проверка на лични здравни книжки и наличие на опасни стоки, открити на територията на ЕС, за които е получена информация  по системата RAPEX.

          Проведен е здравен контрол по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места, като в търговските обекти  и обектите за обществено хранене  са извършени  106 проверки. Съставени са 2 акта за административно нарушение, а именно за тютюнопушене   в заведение за обществено хранене.

Служителите в отдел Лабораторни изследвания  са извършили следните изследвания:

       1.Химични и физични фактори-

             - води -  38 проби – 582 изследвания

             - храни - 10 проби -  10 изследвания

            -обекти – 4 обекта; 9 осветления, 5 измервания на шум

             -дезинфекции –  1проба;  2 изследвания

            -козметика – 2 проби, 2 изследвания.

       2. Санитарна микробиология-

         - води  - 44  проби - 155  изследвания

         - храни - 19 проби - 23  изследвания

        - дезинфекция – 17 проби - 34 изследвания

        -козметика – 9  проби, 10 изследвания.