ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ М. ОКТОМВРИ 2017г. В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЮСТЕНДИЛ

 

Дирекция "Надзор на заразните болести"

 

Извършени проверки – 144.

От тях: тематични проверки – 37, текущи проверки – 83, проверки по  изпълнение на предписания – 22, проверки по въвеждане в експлоатация на обекти - 2.  Връчени предписания – 28.

Извършени епидемиологични проучвания на заразни болести – 121.

Химичен контрол на дез разтвори – 1.

Контрол на дезинфекционен и стерилизационен режим,въздух – 135.

Контрол върху стерилизационна апаратура – 13.

Оказана организационно-методична помощ – 60.

Участие в комисии (имунизации) – 2.

Изготвени бяха ежедневни, седмични и месечни справки и отчети и регулярно се въвеждаха данни в специализираните информационни системи за заразните болести.

Предоставени бяха биопродукти  на лечебните заведения

Дирекция "Медицински дейности" 

 

1.      За посочения период са извършени общо 278 проверки, както следва:

1.1.            Проверки в ПИМП, ИПДМП, СИМП, МЦ и състави на ЛКК, относно  осъществяваната от тях експертиза на временната неработоспособност –  56 бр.;

1.2.            Проверки на медицинската дейност, осъществявана в ПИМП, СИМП, МЦ и ИПДМП – общо 67 бр.;

1.3.            Тематични проверки в ПИМП и извънредна проверка в МЦ – общо 6 проверки;

1.4.            Контрол по метрология на медицинската апаратура в обектите, контролирани от дирекцията - 35 пр.;

1.5.            Контрол по спазване на изискванията на чл. 56 от Закона за здравето за забрана на тютюнопушенето в обекти, контролирани от дирекция МД –  68 пр.;

1.6.            Проверки в аптеки, складове и дрогерии, относно спазване изискванията на ЗЗ, ЗЛПХМ, ЗКНВП и наредбите по прилагането им –  13 бр.;

1.7.            Извършени проверки по/на отчети на Методиката за субсидиране на ЛЗБП– 24пр.;

1.8.            Проверки, относно медицинската дейност осъществявана в ЛЗБП – 7 бр.;

1.9.            Проверки по повод постъпили жалби и сигнали от пациенти и организации, относно нарушени здравни права или при спорове за медицинско обслужване в лечебните заведения – 2 бр.;

2.      Дейност, осъществявана от служителите на РКМЕ към МД:

                       2.1.            Проверени експертни решения, постановени от ТЕЛК – 851 бр.;

                       2.2.            Обработени документи в РКМЕ, свързани с медицинска експертиза – 1515 бр.;

3.                  Приети и проверени отчети на аптеки, притежаващи лицензии за търговия с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно Списък II и Списък III по чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП  - общо 47 бр.;

4.                  Предоставени специални рецептурни бланки на лекари за изписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо 52 бр. кочана;

5.                  Продадени специални формуляри на аптеките за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – 3 бр.;

6.                  Заверени разрешителни за износ на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – 45 бр.;

7.                  Изпратена информация до ОДП при МВР-Кюстендил, относно невалидни рецептурни бланки, съдържащи наркотични вещества – 2 уведомления;

8.                  Изпратен доклад до МЗ за приключена дейност по метадонова програма в ЛЗИМП;

9.                  Изпратена справка до НЦОЗА, относно неизпълнени финансови задължения на „МБАЛ Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница;

10.              Изготвяне и изпращане на документацията в МЗ, относно настъпила промяна в обстоятелствата вписани в Разрешението за дейност на „МБАЛ Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница;

11.              Изготвени и изпратени отговори до заинтересованите страни за резултатите от извършените проверки по повод постъпили сигнали за нарушения в ЛЗ – 7 бр.;

12.              Изготвен и изпратен до СРЗИ констативен протокол за пререгистрация на ЛЗИМП;

13.              Изпратени отчети по Методиката за субсидиране до ЛЗБП и до НЦОЗА – общо 8 бр.;

14.              Въведени известия за суицидни действия, в онлайн платформата на НЦОЗА - 9 бр.;

15.              Изпратени тримесечни сведения за ЛЗБП и ЦСМП до НЦОЗА – 5 бр.;

16.              Изпратени карти за СДО на лекари, осъществяващи дейност към ЛЗБП – 3 бр.;

17.              Изпратен формуляр З-34 до НЦОЗА – 2 бр.;

18.              Кодирани известия за смърт    263 бр.;

19.              Извършени нови регистрации, пререгистрации и заличавания на лечебни заведения в Регистъра на РЗИ – общо 3 бр.;

20.              Участие на служители от дирекцията в заседания на Съвета по осиновяване, на Комисия по социални дейности, на ЕКПО и проведена среща с ОПЛ за деца в риск – общо 11 участия.

 

Дирекция "Обществено здравe"  

           

        През месец октомври са направени 14 проверки в детски заведения относно спазване изискванията  на Наредба №2/13г. за здравословно хранене на децата от 0 до 3г. в детските заведения и детските кухни и Наредба№6/11г. на МЗ за здравословно хранене на децата от 3 до 7г. в детските заведения относно организираното хранене на децата. Извършени са 15 проверки относно спазване изискванията на Наредба 37/09г. на МЗ за здравословното хранене на учениците. Направена е една проверка относно рекламата на тютюневи и спиртни изделия в печатни издания. Взета е 1 проба готварска  сол  за изследване количеството на калиев йодат. Проверени са четири учебни заведения  за спазване на заверените седмични учебни разписания съгласно изискванията на Наредба 10/14г. на МЗ.

        Проведена е една лекция на тема „Наркотиците-видове, въздействие“ , четири лекции на тема „Тютюнопушене и въздействието му върху човека“ и 1 лекция на тема „Здравословно хранене“. Проведена е кампания по повод 20 октомври - Световен ден за борба с остеопорозата съвместно с АЖБО.

         Извършена е здравна оценка на седмични учебни разписания  на 6 училища  в област Кюстендил за първи срок на учебната 2017/2018г.        Осъществен е контрол  по спазване на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, като са извършени 181 броя  проверки.  Направени са 167 други  проверки, включващи  проверка на лични здравни книжки и наличие на опасни стоки, открити на територията на ЕС, за които е получена информация  по системата RAPEX.

          Проведен е здравен контрол по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места, като в търговските обекти  и обектите за обществено хранене  са извършени  102 проверки.  Съставен е един акт за административно нарушение на физическо лице.

Служителите в отдел Лабораторни изследвания  са извършили следните изследвания:

       1.Химични и физични фактори-

- води - 59 проби – 1119 изследвания

- храни - 18 проби;-18 изследвания

-обекти – 3 обекта; 6 измервания на микроклимат; 2 осветления, 2 измервания на шум

-дезинфекции – 2 проби; 2 изследвания

-козметика – 1 проба, 1 изследване.

       2. Санитарна микробиология-

         - води  -  70 проби -  276 изследвания

         - храни - 20 проби - 116  изследвания

        - дезинфекция – 63 проби - 126 изследвания

        -козметика – 3 проби, 15 изследвания.