ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 2017г. В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЮСТЕНДИЛ

 

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Извършени проверки – 352.

От тях: тематични проверки – 257, текущи проверки – 65, проверки по  изпълнение на предписания – 27, проверки по въвеждане в експлоатация на обекти - 3. 
Връчени предписания – 14.
Извършени епидемиологични проучвания на заразни болести –
133.
Химичен контрол на дез разтвори – 3.
Проби за паразитологичен контрол на почва/пясък/, вода, зеленчуци - 24.
Контрол върху стерилизационна апаратура – 49.
Оказана организационно-методична помощ – 106.
Участие в комисии
(имунизации) – 2.
Изготвени бяха ежедневни, седмични и месечни справки и отчети и регулярно се въвеждаха данни в специализираните информационни системи за заразните болести.
Предоставени бяха биопродукти  на лечебните заведения. 

 

Дирекция "Медицински дейности" 

 

1.      За посочения период са извършени  155 проверки, както следва:

1.1.            Проверки в ПИМП, ИПДМП, СИМП, МЦ и състави на ЛКК, относно  осъществяваната от тях експертиза на временната неработоспособност –  30 бр.;

1.2.            Проверки на медицинската дейност, осъществявана в ПИМП, СИМП, МЦ и ИПДМП – общо 28 бр.;

1.3.            Извършена проверка в кабинет за прилагане на неконвенционални методи на лечение;

1.4.            Контрол по метрология на медицинската апаратура в обектите, контролирани от дирекцията - 13 пр.;

1.5.            Контрол по спазване на изискванията на чл. 56 от ЗЗ за забрана на тютюнопушенето в обекти, контролирани от дирекция МД –  43 пр.;

1.6.            Проверки в аптеки, складове и дрогерии, относно спазване изискванията на ЗЗ, ЗЛПХМ, ЗКНВП и наредбите по прилагането им –  14 бр.;

1.7.            Извършени проверки по/на отчети на Методиката за субсидиране на ЛЗБП– 22пр.;

1.8.            Проверки, относно медицинската дейност осъществявана в ЛЗБП – 2 бр.;

1.9.            Проверки по повод постъпили жалби и сигнали от пациенти и организации, относно нарушени здравни права или при спорове за медицинско обслужване в лечебните заведения – 2 бр.;

                 2.      Дейност, осъществявана от служителите на РКМЕ към МД:

                       2.1.            Проверени експертни решения, постановени от ТЕЛК – 441 бр.;

                       2.2.            Обработени документи в РКМЕ, свързани с медицинска експертиза – 779 бр.;

3.                  Приети и проверени отчети на аптеки, притежаващи лицензии за търговия с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно Списък II и Списък III по чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП  - общо 22 бр.;

4.                  Предоставени специални рецептурни бланки на лекари за изписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо 41 бр. кочана;

5.                  Заверени разрешителни за внос/износ на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо 44 бр.;

6.                  Изпратена информация до ОДП при МВР-Кюстендил, относно невалидни рецептурни бланки, съдържащи наркотични вещества;

7.                  Изпратена документация в СРЗИ, относно проверка на ЛЗИМП;

8.                  Въведени известия за суицидни действия, в онлайн платформата на НЦОЗА – 2 бр.;

9.                  Връчено предписание на ЛЗИМП, за допуснати нарушения на законодателството;

10.              Изпратен формуляр З-34 до НЦОЗА – 2 бр.;

11.              Кодирани известия за смърт    136 бр.;

12.               Изпратени отчети по Методиката за субсидиране до ЛЗБП и до НЦОЗА – 4 бр.;

13.              Извършени четири нови регистрации, пререгистрации и заличавания на лечебни заведения в Регистъра на РЗИ, включително и заличаване на дрогерия от Регистъра;

Участие на служители от дирекцията в заседания на Съвета по осиновяване, на Комисия по социални дейности – общо 10 участия.

Дирекция "Обществено здравe"  

 

        През месец септември е направена 1 проверка в детско заведение относно спазване изискванията  на Наредба №2/13г. за здравословно хранене на децата от 0 до 3г. в детските заведения и детските кухни и Наредба№6/11г. на МЗ за здравословно хранене на децата от 3 до 7г. в детските заведения относно организираното хранене на децата. Извършени са 4 проверки относно спазване изискванията на Наредба 37/09г. на МЗ за здравословното хранене на учениците. Направена  е една проверка по спазване изискванията на Наредба 23/05г. в институция за социални услуги. Направена е една проверка относно рекламата на тютюневи и спиртни изделия в печатни издания. Взета е 1 проба готварска  сол  за изследване количеството на калиев йодат.

        Проведена е една лекция на тема „Алкохол, пиене, алкохолизъм“ от НППХНБ.

         Извършена е здравна оценка на седмични учебни разписания  на 35 училища  в област Кюстендил за първи срок на учебната 2017/2018г.        Осъществен е контрол  по спазване на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, като са извършени 258 броя  проверки.  Направени са 254 други  проверки, включващи  проверка на лични здравни книжки и наличие на опасни стоки, открити на територията на ЕС, за които е получена информация  по системата RAPEX.

          Проведен е здравен контрол по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места, като в търговските обекти  и обектите за обществено хранене  са извършени  145 проверки.

Служителите в отдел Лабораторни изследвания  са извършили следните изследвания:

       1.Химични и физични фактори-

       - води - 51 проби - 906 показателя

        - храни - 8 проби;-8 изследвания

       2. Санитарна микробиология-

         - води  -  59 проби -  224 изследвания

         - храни -  6 проби - 7  изследвания

        - дезинфекция – 18 проби - 36 анализа.