ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ М. АВГУСТ 2017г. В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЮСТЕНДИЛ

 

Дирекция "Надзор на заразните болести"

 

Извършени проверки – 348.

От тях: текущи проверки – 68, тематични проверки – 236, проверки по  изпълнение на предписания – 41, проверки по въвеждане в експлоатация на обекти  1, проверки по сигнал - 2. 
Връчени предписания – 33.
Извършени епидемиологични проучвания на заразни болести – 1
51.
Контрол на дезинфекционен и стерилизационен режим,въздух – 90.
Контрол върху стерилизационна апаратура – 30.
Оказана организационно-методична помощ – 1
67.
Участие в комисии – 1.
Издадени имунизационни свидетелства – 2.
Изготвени бяха ежедневни, седмични и месечни справки и отчети и регулярно се въвеждаха данни в специализираните информационни системи за заразните болести.
Предоставени бяха биопродукти  на лечебните заведения. 

 

 

Дирекция "Медицински дейности" 

 

1.      За посочения период са извършени 283 проверки, както следва:

1.1.            Проверки в ПИМП, ИПДМП, СИМП, МЦ и състави на ЛКК, относно  осъществяваната от тях експертиза на временната неработоспособност –  62 бр.;

1.2.            Проверки на медицинската дейност, осъществявана в ПИМП, СИМП, МЦ и ИПДМП – общо 71 бр.;

1.3.            Контрол по метрология на медицинската апаратура в обектите, контролирани от дирекцията - 40 пр.;

1.4.            Контрол по спазване на изискванията на чл. 56 от ЗЗ за забрана на тютюнопушенето в обекти, контролирани от дирекция МД –  66 пр.;

1.5.            Проверки в аптеки, складове и дрогерии, относно спазване изискванията на ЗЗ, ЗЛПХМ, ЗКНВП и наредбите по прилагането им –  10 бр.;
           
1.6.            Извършени проверки по/на отчети на Методиката за субсидиране на ЛЗБП– 22пр.;

1.7.            Проверки, относно медицинската дейност осъществявана в ЛЗБП – 7 бр.;

1.8.            Проверки по повод постъпили жалби и сигнали от пациенти и организации, относно нарушени здравни права или при спорове за медицинско обслужване в лечебните заведения – 5 бр.;

2.      Дейност, осъществявана от служителите на РКМЕ към МД:

                       2.1.            Проверени експертни решения, постановени от ТЕЛК – 130 бр.;

                       2.2.            Обработени документи в РКМЕ, свързани с медицинска експертиза – 601 бр.;

3.                  Приети и проверени отчети на аптеки, притежаващи лицензии за търговия с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно Списък II и Списък III по чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП  - общо 23 бр.;

4.                  Предоставени специални рецептурни бланки на лекари за изписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо 60 бр. кочани;

5.                  Изпратена информация до МВР, относно невалидни рецептурни бланки;

6.                  Продадени специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

7.                  Заверени разрешителни за износ на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо 44 бр.;

8.                  Изпратена информация до НЦОЗА за неразплатени задължения на „МБАЛ-Св. Ив. Рилски” ЕООД;

9.                  Изпратен формуляр З-34 до НЦОЗА – 2 бр.;

10.              Изпратен доклад до МЗ, относно резултата от проверките в МБАЛ, във връзка с процедурите за освобождаване на починали пациенти от аутопсии;

11.              Изпратена информация до МЗ, относно дейността на Спешно отделение в „МБАЛ Д-р Н. Василиев” АД;

12.              Изготвен и изпратен доклад от проверка за сертифицирането на ЛЗ към СПА Стримон” гр. Кюстендил;

13.              Кодирани известия за смърт    179 бр.;

14.              Изготвени и изпратени отговори до заинтересованите страни за резултатите от извършените проверки по повод постъпили сигнали за нарушения в ЛЗ – 7 бр.;

15.              Изпратен отговор до МДЛ „Циалаб” Перник;

16.              Изпратен конст. Протокол, относно регистрация на АПДП в РЗИ-Кюстендил;

17.               Изпратени отчети по Методиката за субсидиране до ЛЗБП и до НЦОЗА – 4 бр.;

18.              Изготвен тримесечен анализ за дейността на ЛЗБП по Методиката за субсидиране;

19.              Извършена пререгистрация на лечебно заведение в Регистъра на РЗИ;

20.              Участие на служители от дирекцията в заседания на Съвета по осиновяване, на Комисия по социални дейности и в конкурсна процедура за избор на управител на МБАЛ – общо 11 участия.

 

Дирекция "Обществено здравe"  

 

През месец август са направени 2 проверки в детски заведения относно спазване изискванията  на Наредба №2/13г. за здравословно хранене на децата от 0 до 3г. в детските заведения и детските кухни и Наредба№6/11г. на МЗ за здравословно хранене на децата от 3 до 7г. в детските заведения относно организираното хранене на децата. Направена е една проверка относно рекламата на тютюневи и спиртни изделия в печатни издания. Взети са 4 проби готварска  сол  за изследване количеството на калиев йодат.

        Проведена е лятна АНТИСПИН кампания в 3 общини – Кюстендил, Дупница и Бобов дол. Изследвани с експресни тестове за носителство на ХИВ са 93 човека, изследвани 75 пушачи за количество на въглероден окис в издишания въздух. Предоставени са 260 здравно-образователни материали и 882 презерватива. Обхванати са 195 човека.

         Осъществен е контрол  по спазване на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, като са извършени 266 броя  проверки.  Направени са 200 други  проверки, включващи  проверка на лични здравни книжки и наличие на опасни стоки, открити на територията на ЕС, за които е получена информация  по системата RAPEX.

          Проведен е здравен контрол по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места, като в търговските обекти  и обектите за обществено хранене  са извършени  80  проверки.

Служителите в отдел Лабораторни изследвания  са извършили следните изследвания:

       1.Химични и физични фактори-

          - води - 67 проби - 999 показателя

           -храни - 11 проби; 11 изследвания

          -обекти – 3- 9 измервания на микроклимат, 19 измервания на осветление; шум-3 измервания

          -козметика – 2 проби, 2 анализа.

      2. Санитарна микробиология-

         - води  -  96 проби -  377 изследвания

         - храни -  7 проби - 9  изследвания

        - дезинфекция – 11 проби - 22 анализа.