ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ М. ЮЛИ 2017г. В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЮСТЕНДИЛ

 

Дирекция "Надзор на заразните болести"

 Извършени проверки – 378.

От тях: текущи проверки – 116, тематични проверки – 250, проверки по сигнал – 1, проверки по изпълнение на предписания – 10, проверки по въвеждане в експлоатация на обекти  1.  Връчени предписания – 30.
Извършени епидемиологични проучвания на заразни болести – 113.
Контрол на дезинфекционен и стерилизационен режим – 345.
Проби зеленчуци, почва, пясък за паразитологичен анализ – 9.
Оказана организационно-методична помощ – 78.
Участие в комисии –
3.
Издадени становища за класификация на отпадъците – 1.
Изготвени бяха ежедневни, седмични и месечни справки и отчети и регулярно се въвеждаха данни в специализираните информационни системи за заразните болести
Предоставени бяха биопродукти  на лечебните заведения

 

Дирекция "Медицински дейности" 

 

1.      За посочения период са извършени 104 проверки, както следва:

1.1.            Проверки в ПИМП, ИПДМП, СИМП, МЦ и състави на ЛКК, относно  осъществяваната от тях експертиза на временната неработоспособност –  14 пр.;

1.2.            Проверки на медицинската дейност, осъществявана в ПИМП, СИМП, МЦ и ИПДМП – общо 12 бр.;

1.3.            Извършена проверка в амбулатория в СИМП, относно прекратяване на дейността свързана с метадоновата програма;

1.4.            Извършена съвместна проверка със служители на Министерство на туризма за сертифициране на СИМП по ФМР;

1.5.            Контрол по метрология на медицинската апаратура в обектите, контролирани от дирекцията - 19 пр.;

1.6.            Контрол по спазване на изискванията на чл. 56 от ЗЗ за забрана на тютюнопушенето в обекти, контролирани от дирекция МД –  28 пр.;

1.7.            Проверки в аптеки, складове и дрогерии, относно спазване изискванията на ЗЗ, ЗЛПХМ, ЗКНВП и наредбите по прилагането им –  3 бр.;

1.8.            Извършени проверки по/на отчети на Методиката за субсидиране на ЛЗБП – 24 пр.;

1.9.            Проверки, относно медицинската дейност осъществявана в ЛЗБП – 2 бр.;

2.      Дейност, осъществявана от служителите на РКМЕ към МД:

                       2.1.            Проверени експертни решения, постановени от ТЕЛК – 477 бр.;

                       2.2.            Обработени документи в РКМЕ, свързани с медицинска експертиза – 975 бр.;

3.                  Приети и проверени отчети на аптеки, притежаващи лицензии за търговия с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно Списък II и Списък III по чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП  - общо 21 бр.;

4.                  Предоставени специални рецептурни бланки на лекари за изписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо  41 бр. кочани;

5.                  Заверени разрешителни за износ на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо 37 бр.;

6.                  Кодирани известия за смърт    150 бр.;

7.                  Въведено известие за суицидно действие в онлайн платформата на НЦОЗА – 1 бр.;

8.                  Изготвен и изпратен отговор до заинтересованите страни за резултатите от извършената проверка по повод постъпили сигнал за нарушения в ЛЗ –  1 бр.;

9.                   Изпратени отчети по Методиката за субсидиране до НЦОЗА и до ЛЗБП – общо 10  бр.;

10.              Извършени пререгистрации и заличавания на ЛЗИМП в Регистъра на РЗИ – общо 3 бр.;

11.              Изготвен и изпратен до МЗ анализ на системата на психиатричната помощ в областта;

12.              Изпратена информация до МЗ, относно административните услуги, предоставяни от дирекция МД;

13.              Изпратена до ЛЗБП програма за СДО – 6 бр.;

14.              Изпратени тримесечни оперативни сведения на ЛЗ до НЦОЗА – 1 3 бр.;

15.              Изготвен и изпратен до МЗ отчет за дейността на дирекция МД по натурални показатели по програми за първото шестмесечие;

16.              Участие на служители от дирекцията в заседания на Съвета по осиновяване и на Комисии по социални дейности – общо 4 участия.

 

Дирекция "Обществено здравe"  

 

       През месец юли са направени 10 проверки в детски заведения относно спазване изискванията  на Наредба №2/13г. за здравословно хранене на децата от 0 до 3г. в детските заведения и детските кухни и Наредба№6/11г. на МЗ за здравословно хранене на децата от 3 до 7г. в детските заведения относно организираното хранене на децата. Направена е една проверка относно рекламата на тютюневи и спиртни изделия в печатни издания. Извършена е 1 проверка в социално заведение по отношение храненето на потребителите на социални услуги съгласно разпоредбите на Наредба 23 на МЗ. Взети са 8 проби готварска  сол  за изследване количеството на калиев йодат.

        Обучителната дейност включва 2 обучения на тема „Тютюнопушене и въздействието му върху човека“,

        Осъществен е контрол  по спазване на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, като са извършени 163 броя  проверки.  Направени са 146 други  проверки, включващи  проверка на лични здравни книжки и наличие на опасни стоки, открити на територията на ЕС, за които е получена информация  по системата RAPEX.

          Проведен е здравен контрол по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места, като в търговските обекти  и обектите за обществено хранене  са извършени 151 проверки.

Служителите в отдел Лабораторни изследвания  са извършили следните изследвания:

       1.Химични и физични фактори-

- води - 45 проби - 610 показателя

-храни - 16 проби; 16 изследвания

-обекти – 2- 3 измервания на микроклимат, 8 осветление;

-козметика – 1 проба, 1 анализ.

      2. Санитарна микробиология-

         - води  -  70 проби -  293 изследвания

         - храни -  12 проби - 36  изследвания

        - козметика- 3 проби – 15анализа

        - дезинфекция – 44 проби- 88 анализа.