ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ М. ЮНИ 2017г. В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЮСТЕНДИЛ

 

Дирекция "Надзор на заразните болести"

 

Извършени проверки – 508.

От тях: текущи проверки – 136, тематични проверки – 318, проверки по  изпълнение на предписания – 52, проверки по въвеждане в експлоатация на обекти  1, проверка във връзка със сигнал - 1. 
Връчени предписания – 94.
Извършени епидемиологични проучвания на заразни болести – 164.
Контрол на дезинфекционен и стерилизационен режим,въздух – 110.
Контрол върху стерилизационна апаратура – 10.
Оказана организационно-методична помощ – 167.
Участие в комисии – 6.
Издадени имунизационни свидетелства – 4.
Изготвени бяха ежедневни, седмични и месечни справки и отчети и регулярно се въвеждаха данни в специализираните информационни системи за заразните болести.
Предоставени бяха биопродукти  на лечебните заведения. 

 

Дирекция "Медицински дейности" 

 

1.      За посочения период са извършени 186 проверки, както следва:

1.1.            Проверки в ПИМП, ИПДМП, СИМП, МЦ и състави на ЛКК, относно  осъществяваната от тях експертиза на временната неработоспособност –  37 пр.;

1.2.            Проверки на медицинската дейност, осъществявана в ПИМП, СИМП, МЦ и ИПДМП – общо 44 бр.;

1.3.            Контрол по метрология на медицинската апаратура в обектите, контролирани от дирекцията - 25 пр.;

1.4.            Контрол по спазване на изискванията на чл. 56 от ЗЗ за забрана на тютюнопушенето в обекти, контролирани от дирекция МД –  40 пр.;

1.5.            Проверки в аптеки, складове и дрогерии, относно спазване изискванията на ЗЗ, ЗЛПХМ, ЗКНВП и наредбите по прилагането им –  11 бр.;
           
1.6.            Извършени проверки по/на отчети на Методиката за субсидиране на ЛЗБП – 22 пр.;

1.7.            Проверки, относно медицинската дейност осъществявана в ЛЗБП – 7 бр.;

2.      Дейност, осъществявана от служителите на РКМЕ към МД:

                       2.1.            Проверени експертни решения, постановени от ТЕЛК – 470 бр.;

                       2.2.            Обработени документи в РКМЕ, свързани с медицинска експертиза – 893 бр.;

3.                  Приети и проверени отчети на аптеки, притежаващи лицензии за търговия с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно Списък II и Списък III по чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП  - общо 40 бр.;

4.                  Предоставени специални рецептурни бланки на лекари за изписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо  73 бр. кочани;

5.                  Заверени разрешителни за внос/износ на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо 22 бр.;

6.                  Продадени специални формуляри за наркотични вещества на аптеки – 3 бр.;

7.                  Кодирани известия за смърт    185 бр.;

8.                  Изготвени заповеди за промяна в съставите на ЛКК – 1 бр.;

9.                  Изготвени и изпратени отговори до заинтересованите страни за резултатите от извършените проверки по повод постъпили сигнали за нарушения в ЛЗ –  4 бр.;

10.               Изпратени отчети по Методиката за субсидиране до НЦОЗА – 2  бр.;

11.              Изпратена до ЛЗБП програма за СДО – 5 бр.;

12.              Изпратен анализ до МЗ, относно следдипломното обучение на лекарите и лекарите по дентална медицина в област Кюстендил;

13.              Предоставена информация до МЗ, относно: делегираните от държавата дейности в общините;изолзваемостта на леглата за 2016 г. в ЛЗБП;за лечението на болните с ТБК за 2016г.;

14.              Участие на служители от дирекцията в заседания на Съвета по осиновяване, на Комисия по социални дейности и на Проект за социално-здравни услуги – общо 9 участия.

 

Дирекция "Обществено здравe"           

 

      През месец юни са направени 14 проверки в детски заведения относно спазване изискванията  на Наредба №2/13г. за здравословно хранене на децата от 0 до 3г. в детските заведения и детските кухни и Наредба№6/11г. на МЗ за здравословно хранене на децата от 3 до 7г. в детските заведения относно организираното хранене на децата. Извършени са 4 проверки относно спазване изискванията на Наредба 37/09г. на МЗ за здравословното хранене на учениците. Направена е една проверка относно рекламата на тютюневи и спиртни изделия в печатни издания. В три училища е извършена проверка относно спазване на седмичното учебно разписание съгласно изискванията на Наредба 10 на МЗ. Извършена е 1 проверка в социално заведение по отношение храненето на потребителите на социални услуги съгласно разпоредбите на Наредба 23 на МЗ. Взети са 8 проби готварска  сол  за изследване количеството на калиев йодат.

     Обучителната дейност включва 2 обучения на тема „Здрвословно хранене“, 3 обучения на тема „Наркотици-видове, въдействие“,  3 обучения на тема „Тютюнопушене и въздействието му върху човека“, 3 обучения на тема „Тревожност, депресия, агресия“, 1 лекция на тема „Алкохол-превенция на злоупотребата с алкохол“ и 1 лекция на тема „Любов и рискове“.

         Осъществен е контрол  по спазване на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, като са извършени 265  броя  проверки.  Направени са 260 други  проверки, включващи  проверка на лични здравни книжки и наличие на опасни стоки, открити на територията на ЕС, за които е получена информация  по системата RAPEX.

          Проведен е здравен контрол по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места, като в търговските обекти  и обектите за обществено хранене  са извършени 86 проверки.

Служителите в отдел Лабораторни изследвания  са извършили следните изследвания:

       1.Химични и физични фактори-

- води - 78 проби - 1081 показателя

-храни - 7 проби; 7 изследвания

-обекти – 4; 3 измервания на микроклимат, 1 осветление; 114 измервания на  шум; 12 проби химични агенти

-козметика – 1 проба, 1 анализ.

      2. Санитарна микробиология-

         - води  -  99 проби -  394 изследвания

         - храни -  2 проби - 3  изследвания

        - козметика- 1 проба – 5 анализа

        - дезинфекция – 35 проби- 70 анализа.

.