ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ М. МАЙ 2017г. В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЮСТЕНДИЛ

 

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Извършени проверки – 322.

От тях: текущи проверки – 79, тематични проверки – 203, проверки по  изпълнение на предписания – 39, проверки по въвеждане в експлоатация на обекти  1. 
Връчени предписания – 24.
Извършени епидемиологични проучвания на заразни болести – 188.
Контрол на дезинфекционен и стерилизационен режим,въздух – 190.
Смивки битова среда – 10.
Оказана организационно-методична помощ – 64.
Участие в комисии – 3.
Издадени становища за класификация на отпадъците – 1.
Издадени имунизационни свидетелства – 1.
Изготвени бяха ежедневни, седмични и месечни справки и отчети и регулярно се въвеждаха данни в специализираните информационни системи за заразните болести.
Предоставени бяха биопродукти  на лечебните заведения. 

 

Дирекция "Медицински дейности" 

1.      За посочения период са извършени 245 проверки, както следва:

1.1.            Проверки в ПИМП, ИПДМП, СИМП, МЦ и състави на ЛКК, относно  осъществяваната от тях експертиза на временната неработоспособност –  48 пр.;

1.2.            Проверки на медицинската дейност, осъществявана в ПИМП, СИМП, МЦ и ИПДМП – общо 57 бр.;

1.3.            Контрол по метрология на медицинската апаратура в обектите, контролирани от дирекцията - 23 пр.;

1.4.            Контрол по спазване на изискванията на чл. 56 от ЗЗ за забрана на тютюнопушенето в обекти, контролирани от дирекция МД –  62 пр.;

1.5.            Проверки в аптеки, складове и дрогерии, относно спазване изискванията на ЗЗ, ЗЛПХМ, ЗКНВП и наредбите по прилагането им –  20 бр.;
           
1.6.            Извършени проверки по/на отчети на Методиката за субсидиране на ЛЗБП – 22 пр.;

1.7.            Проверки, относно медицинската дейност осъществявана в ЛЗБП – 9 бр.;

1.8.            Проверки по повод постъпили жалби и сигнали от пациенти и организации, относно нарушени здравни права или при спорове за медицинско обслужване в лечебните заведения – 4 пр.;

2.      Дейност, осъществявана от служителите на РКМЕ към МД:

                        2.1.            Проверени експертни решения, постановени от ТЕЛК – 601 бр.;

                       2.2.            Обработени документи в РКМЕ, свързани с медицинска експертиза – 1218 бр.;

3.                  Приети и проверени отчети на аптеки, притежаващи лицензии за търговия с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно Списък II и Списък III по чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП  - общо 27 бр.;

4.                  Предоставени специални рецептурни бланки на лекари за изписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо 47 бр. кочани;

5.                  Заверени разрешителни за внос/износ на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо 56 бр.;

6.                  Продадени специални формуляри ва НВ на аптеки – 5 бр.;

7.                  Кодирани известия за смърт    257 бр.;

8.                  Изготвени заповеди за промяна в съставите на ЛКК – 3 бр.;

9.                  Изготвени и изпратени отговори до заинтересованите страни за резултатите от извършените проверки по повод постъпили сигнали за нарушения в ЛЗ – 5 бр.;

10.               Изпратени отчети по Методиката за субсидиране до НЦОЗА и до ЛЗБП – 6 бр.;

11.              Подадени сведения за извършени проверки по Методиката за субсидиране -  3 бр.;

12.              Изпратени програми до ЛЗБП, относно СДО към Медицинския университет гр. София – 6 бр.;

13.              Изпратен формуляр З-34 до НЦОЗА – 8 бр.;

14.              Предоставена информация до МЗ, относно дейността на неотложните кабинети;

15.              Издаден и връчен АУАН – 2 бр.;

16.              Издадено и връчено предписание на аптека – 1 бр.;

17.              Обработени и изпратени годишни отчети на ИППМП и годишни отчети за разделно отчитане до НЦОЗА – общо 4 бр.;

18.              Извършена нова регистрация на ЛЗИМП;

19.              Участие на служители от дирекцията в заседания на Съвета по осиновяване, на Комисия по социални дейности, на Комисия за закрила на детето, на ЕКПО, на Комисия за хронично болни деца, на Мултидисциплинарен екип за детето и в среща, относно оценка грижата за децата – общо 24 участия.

 

Дирекция "Обществено здравe"           

 

      През месец май са направени 12 проверки в детски заведения относно спазване изискванията  на Наредба №2/13г. за здравословно хранене на децата от 0 до 3г. в детските заведения и детските кухни и Наредба№6/11г. на МЗ за здравословно хранене на децата от 3 до 7г. в детските заведения относно организираното хранене на децата. Извършени са 3 проверки относно спазване изискванията на Наредба 37/09г. на МЗ за здравословното хранене на учениците. Направена е една проверка относно рекламата на тютюневи и спиртни изделия в печатни издания. В едно училище е извършена проверка относно спазване на седмичното учебно разписание съгласно изискванията на Наредба 10 на МЗ. Извършени са 2 проверки в социални заведения по отношение храненето на потребителите на социални услуги съгласно разпоредбите на Наредба 23 на МЗ. Взета е една проба готварска  сол  за изследване количеството на калиев йодат.

       Обучителната дейност включва провеждане на две кампании – 21 май-Световен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ и 31 май-Световен ден без тютюнопушене. Проведени са 2 обучения на тема „Здрвословно хранене“, 1 обучение на тема „Наркотици-видове, въдействие“,  2 обучения на тема „Тютюнопушене и въздействието му върху човека“, 2 обучения на тема „Тревожност, депресия, агресия“ и 2 лекции на тема „ХИВ/СПИН-причинител, начини на заразяване“.

      Изготвени са анализ на здравословното състояние на деца и ученици от детски и учебни заведения в област Кюстендил за 2016г. и доклад за качеството на атмосферния въздух в гр.Дупница за 2015г.

         Осъществен е контрол  по спазване на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, като са извършени 205  броя  проверки.  Направени са 246 други  проверки, включващи  проверка на лични здравни книжки и наличие на опасни стоки, открити на територията на ЕС, за които е получена информация  по системата RAPEX.

          Проведен е здравен контрол по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места, като в търговските обекти  и обектите за обществено хранене  са извършени 158 проверки.

Служителите в отдел Лабораторни изследвания  са извършили следните изследвания:

       1.Химични и физични фактори-

- води - 50 проби - 1090 показателя

-храни - 8 проби; 8 изследвания

-обекти – 7; 6 измервания на микроклимат, 50 осветление; 115 измервания на  шум;

-козметика – 5 проби, 5 анализа.

      2. Санитарна микробиология-

         - води  -  57 проби -  307 изследвания

         - храни -  6 проби - 6  изследвания

        - козметика- 2 проби – 10 анализа

        - дезинфекция – 46 проби- 85 анализа.