ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ М. АПРИЛ 2017г. В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЮСТЕНДИЛ

 

Дирекция "Надзор на заразните болести"

 

Извършени проверки – 356.

От тях: текущи проверки – 64, тематични проверки – 249, проверки по  изпълнение на предписания – 36, проверки по въвеждане в експлоатация на обекти  – 7. 
Връчени предписания – 13.
Извършени епидемиологични проучвания на заразни болести – 125.
Контрол на дезинфекционен и стерилизационен режим,въздух – 170.
Контрол върху стерилизационна апаратура – 22.
Оказана организационно-методична помощ – 50.
Участие в комисии – 5.
Изготвени бяха ежедневни, седмични и месечни справки и отчети и регулярно се въвеждаха данни в специализираните информационни системи за заразните болести.
Предоставени бяха биопродукти  на лечебните заведения. 

 

Дирекция "Медицински дейности" 

1.      За посочения период са извършени 176 проверки, както следва:

1.1.            Проверки в ПИМП, ИПДМП, СИМП, МЦ и състави на ЛКК, относно  осъществяваната от тях експертиза на временната неработоспособност –  32 бр.;

1.2.            Проверки на медицинската дейност, осъществявана в ПИМП, СИМП, МЦ и ИПДМП – общо 35 бр.;

1.3.            Контрол по метрология на медицинската апаратура в обектите, контролирани от дирекцията - 24 пр.;

1.4.            Контрол по спазване на изискванията на чл. 56 от ЗЗ за забрана на тютюнопушенето в обекти, контролирани от дирекция МД –  35 пр.;

1.5.            Проверки в аптеки, складове и дрогерии, относно спазване изискванията на ЗЗ, ЗЛПХМ, ЗКНВП и наредбите по прилагането им –  14 бр.;
           
1.6.            Извършени проверки по/на отчети на Методиката за субсидиране на ЛЗБП – 26 пр.;

1.7.            Проверки, относно медицинската дейност осъществявана в ЛЗБП – 4 бр.;

1.8.            Извършена проверка на дейността на пациентски организации -  1 бр.;

1.9.            Проверки по повод постъпили жалби и сигнали от пациенти и организации, относно нарушени здравни права или при спорове за медицинско обслужване в лечебните заведения – 5 бр.;

2.      Дейност, осъществявана от служителите на РКМЕ към МД:

                       2.1.            Проверени експертни решения, постановени от ТЕЛК – 430 бр.;

                       2.2.            Обработени документи в РКМЕ, свързани с медицинска експертиза – 1022 бр.;

3.                  Приети и проверени отчети на аптеки, притежаващи лицензии за търговия с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно Списък II и Списък III по чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП  - общо 35 бр.;

4.                  Предоставени специални рецептурни бланки на лекари за изписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо 49 бр. кочани;

5.                  Заверени разрешителни за внос/износ на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо 15 бр.;

6.                  Кодирани известия за смърт    150 бр.;

7.                  Издадено удостоверение за недостатъчност по реда на чл. 81 от ЗЛЗ – 75 бр.;

8.                  Изготвени заповеди за промяна в съставите на ЛКК – 1 бр.;

9.                  Издадено удостоверение за дейност на ЛЗБП – 1 бр.;

10.              Изготвени и изпратени отговори до заинтересованите страни за резултатите от извършените проверки по повод постъпили сигнали за нарушения в ЛЗ – 1 бр.;

11.               Изпратени отчети по Методиката за субсидиране до ЛЗБП – 4 бр.;

12.              Изготвен тримесечен анализ за дейността на ЛЗБП по Методиката за субсидиране;

13.              Изготвена и изпратена в МЗ документация, относно пререгистрация на ЛЗБП;

14.              Обработени и изпратени годишни отчети на ЛЗ до НЦОЗА – общо 21 бр.;

15.              Изпратен формуляр З-34 до НЦОЗА – 2 бр.;

16.              Обработени и въведени сведения за суицидни действия в онлайн платформата на НЦОЗА – 1 бр.;

17.              Извършени нови регистрации, пререгистрации и заличавания на лечебни заведения и дрогерии в Регистъра на РЗИ – общо 14 бр.;

18.              Участие на служители от дирекцията в заседания на Съвета по осиновяване, на Комисия по социални дейности, на Комисия за закрила на детето – общо 13 участия.

Дирекция "Обществено здравe"           

        

        През месец април са направени 6 проверки в детски заведения относно спазване изискванията  на Наредба №2/13г. за здравословно хранене на децата от 0 до 3г. в детските заведения и детските кухни и Наредба№6/11г. на МЗ за здравословно хранене на децата от 3 до 7г. в детските заведения относно организираното хранене на децата. Извършени са 3 проверки относно спазване изискванията на Наредба 37/09г. на МЗ за здравословното хранене на учениците. Направена е една проверка относно рекламата на тютюневи и спиртни изделия в печатни издания.

          Проведени са три обучения на тема „Здрвословно хранене“ и 1 обучение на тема „Алкохол, злоупотреба с алкохола“.

         Осъществен е контрол  по спазване на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, като са извършени  145  броя  проверки.  Направени са 145 други  проверки, включващи  проверка на лични здравни книжки и наличие на опасни стоки, открити на територията на ЕС, за които е получена информация  по системата RAPEX.

          Проведен е здравен контрол по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места, като в търговските обекти  и обектите за обществено хранене  са извършени 92 проверки.

          Служителите в отдел Лабораторни изследвания  са извършили следните изследвания:

       1.Химични и физични фактори-

       - води - 54 проби - 745 показателя

        -храни - 9 проби; 9 изследвания

        - обекти – 15; 63 измервания на микроклимат, 23 осветления; 15 измервания на  шум; химични агенти – 72 проби

      2. Санитарна микробиология-

         - води  -  65 проби -  231 изследвания

         - храни -  14 проби - 15  изследвания

        - дезинфекции - 23 проби – 43 изследвания.