ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ М. МАРТ 2017г. В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЮСТЕНДИЛ

 

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Извършени проверки – 225.

От тях: тематични проверки – 36, текущи проверки – 153, проверки по  изпълнение на предписания – 35, проверка по сигнал – 1. 
Връчени предписания – 99.
Извършени епидемиологични проучвания на заразни болести – 97.
Контрол на дезинфекционен и стерилизационен режим,въздух,хемодиализна течност – 375.
Контрол върху стерилизационна апаратура – 66.
Оказана организационно-методична помощ – 57.
Участие в комисия по имунизации – 3.
Изготвени бяха ежедневни, седмични и месечни справки и отчети и регулярно се въвеждаха данни в специализираните информационни системи за заразните болести.
Предоставени бяха биопродукти  на лечебните заведения. 

 

Дирекция "Медицински дейности" 

1.      За посочения период са извършени 247 проверки, както следва:

1.1.            Проверки в ПИМП, ИПДМП, СИМП, МЦ и състави на ЛКК, относно  осъществяваната от тях експертиза на временната неработоспособност –  41 бр.;

1.2.            Проверки на медицинската дейност, осъществявана в ПИМП, СИМП, МЦ и ИПДМП – общо 51 бр.;

1.3.            Контрол по метрология на медицинската апаратура в обектите, контролирани от дирекцията - 30 пр.;

1.4.            Контрол по спазване на изискванията на чл. 56 от ЗЗ за забрана на тютюнопушенето в обекти, контролирани от дирекция МД –  57 пр.;

1.5.            Проверки в аптеки, складове и дрогерии, относно спазване изискванията на ЗЗ, ЗЛПХМ, ЗКНВП и наредбите по прилагането им –  15 бр.;
           
1.6.            Извършени проверки по/на отчети на Методиката за субсидиране на ЛЗБП – 44 пр.;

1.7.            Проверки, относно медицинската дейност осъществявана в ЛЗБП – 6 бр.;

1.8.            Проверки по повод постъпили жалби и сигнали от пациенти и организации, относно нарушени здравни права или при спорове за медицинско обслужване в лечебните заведения – 3 бр.;

2.      Дейност, осъществявана от служителите на РКМЕ към МД:

                        2.1.            Проверени експертни решения, постановени от ТЕЛК – 500 бр.;

                        2.2.            Обработени документи в РКМЕ, свързани с медицинска експертиза – 1005 бр.;

3.                  Приети и проверени отчети на аптеки, притежаващи лицензии за търговия с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно Списък II и Списък III по чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП  - общо 40 бр.;

4.                  Предоставени специални рецептурни бланки на лекари за изписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо 24 бр. кочани;

5.                  Заверени разрешителни за внос/износ на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо 36 бр.;

6.                  Кодирани известия за смърт    123 бр.;

7.                  Издадено удостоверение за недостатъчност по реда на чл. 81 от ЗЛЗ – 30 бр.;

8.                  Изготвени и изпратени отговори до заинтересованите страни за резултатите от извършените проверки по повод постъпили сигнали за нарушения в ЛЗ – 4 бр.;

9.                   Изпратени отчети по Методиката за субсидиране до НЦОЗА и до ЛЗБП – 10 бр.;

10.              Изпратени програми до ЛЗБП, относно следдипломно обучение  - 3 бр.;

11.              Изпратен формуляр З-34 до НЦОЗА – 2 бр.;

12.              Обработени и изпратени до НЦОЗА годишни електронни отчети на ЛЗБП и ЛЗИМП и ЦСМП – общо 30 бр.;

13.              Проверени и верифицирани електронни отчети на детски ясли и яслени групи по общини, изпратени в НСИ – 23 бр.;

14.              Проверени и верифицирани електронни отчети за персонал и леглови фонд на ЛЗБП – общо 43 бр.;

15.              Изпратени годишни отчети за дейността на структурите по хемодиализа до МЗ – общо 3 бр.;

16.              Обработени и въведени сведения за суицидни действия в онлайн платформата на НЦОЗА – 1 бр.;

17.              Извършени нови регистрации, пререгистрации и заличавания на лечебни заведения и дрогерии в Регистъра на РЗИ – общо 3 бр.;

18.              Участие на служители от дирекцията в заседания на Съвета по осиновяване, на Комисия по социални дейности, на Комисия за закрила на детето и в ДПК – общо 14 участия.

 

Дирекция "Обществено здравe"           

         През месец март са направени 9 проверки в детски заведения относно спазване изискванията  на Наредба №2/13г. за здравословно хранене на децата от 0 до 3г. в детските заведения и детските кухни и Наредба№6/11г. на МЗ за здравословно хранене на децата от 3 до 7г. в детските заведения относно организираното хранене на децата. Извършени са 15 проверки относно спазване изискванията на Наредба 37/09г. на МЗ за здравословното хранене на учениците. Направена е една проверка относно рекламата на тютюневи и спиртни изделия в печатни издания. Направена  е една проверка по спазване изискванията на Наредба 23/05г. в институция за социални услуги. Проверени са осем учебни заведения  за спазване на заверените седмични учебни разписания съгласно изискванията на Наредба 10/14г. на МЗ. Взета е една проба готварска сол за мониторинг на калиев йодат.

         Проведени са три обучения на тема „Тютюнопушене и въздействието му върху организма“, 4 обучения на тема „Здрвословно хранене“, 2 обучения на тема „Алкохол, злоупотреба с алкохола“,  1 лекция на тема „Околна среда и здраве“, 5 обучения и 1 семинар на тема „Тревожност, Депресия, Агресия“, 1 обучение по програма „Сексуално и репродуктивно здраве“.

        Изготвена е здравна оценка на седмични учебни разписания за втори учебен срок на учебната 2016/2017г. съгласно изискванията на Наредба №10/2014г. на МЗ на 1 училище от област Кюстендил.

        Осъществен е контрол  по спазване на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, като са извършени  173  броя  проверки.  Направени са 266 други  проверки, включващи  проверка на лични здравни книжки и наличие на опсни стоки, открити на територията на ЕС, за които е получена информация  по системата RAPEX.

        Проведен е здравен контрол по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места, като в търговските обекти  и обектите за обществено хранене  са извършени 135 проверки.

         Служителите в отдел Лабораторни изследвания  са извършили следните изследвания:

       1.Химични и физични фактори-

           - води - 36 проби - 492 изследвания
          -храни -7 проби; 7 изследвания
           - обекти    7; 174 измервания на микроклимат, 88 осветления; 7 измервания на  шум;
          -козметика – 2 проби, 2 изследвания.

      2. Санитарна микробиология-

         - води  -  45 проби -  164 изследвания
        - храни -  8 проби - 8  изследвания
        - дезинфекции - 64 проби – 130 изследвания
      
 - козметика – 4 проби, 20 изследвания.