ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ М. ФЕВРУАРИ 2017г. В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЮСТЕНДИЛ

 

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Извършени проверки – 187.

От тях: тематични проверки – 10, текущи проверки – 134, проверки по  изпълнение на предписания – 40, проверки при въвеждане в експлоатация на обекти  - 3. 
Връчени предписания – 11.
Извършени епидемиологични проучвания на заразни болести – 73.
Контрол на дезинфекционния и стерилизационния режим – 20.
Контрол върху стерилизационна апаратура – 13.
Оказана организационно-методична помощ – 50.
Участие в комисии
(имунизации) – 2.
Изготвени бяха ежедневни, седмични и месечни справки и отчети и регулярно се въвеждаха данни в специализираните информационни системи за заразните болести.
Предоставени бяха биопродукти  на лечебните заведения. 

 

Дирекция "Медицински дейности" 

1.      За посочения период са извършени 209 проверки, както следва:

1.1.            Проверки в ПИМП, ИПДМП, СИМП, МЦ и състави на ЛКК, относно  осъществяваната от тях експертиза на временната неработоспособност –  42 бр.;

1.2.            Проверки на медицинската дейност, осъществявана в ПИМП, СИМП, МЦ и ИПДМП – общо 46 бр.;

1.3.            Контрол по метрология на медицинската апаратура в обектите, контролирани от дирекцията - 25 пр.;

1.4.            Контрол по спазване на изискванията на чл. 56 от ЗЗ за забрана на тютюнопушенето в обекти, контролирани от дирекция МД –  55 пр.;

1.5.            Проверки в аптеки, складове и дрогерии, относно спазване изискванията на ЗЗ, ЗЛПХМ, ЗКНВП и наредбите по прилагането им –  16 бр.;

1.6.            Извършени тематични проверки в аптеки, относно разпространението на Immunofan-spray;
           
1.7.            Извършени проверки по/на отчети на Методиката за субсидиране на ЛЗБП – 1 пр.;

1.8.            Проверки, относно медицинската дейност осъществявана в ЛЗБП – 7 бр.;

1.9.            Проверки в ЛЗБП, относно НППМДЗ – 4 пр.;

1.10.        Проверки по повод постъпили жалби и сигнали от пациенти и организации, относно нарушени здравни права или при спорове за медицинско обслужване в лечебните заведения – 3 бр.;

2.      Дейност, осъществявана от служителите на РКМЕ към МД:

                       2.1.            Проверени експертни решения, постановени от ТЕЛК – 499 бр.;

                       2.2.            Обработени документи в РКМЕ, свързани с медицинска експертиза – 1048 бр.;

3.                  Приети и проверени отчети на аптеки, притежаващи лицензии за търговия с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно Списък II и Списък III по чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП  - общо 23 бр.;

4.                  Предоставени специални рецептурни бланки на лекари за изписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо 41 бр. кочани;

5.                  Заверени разрешителни за внос/износ на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо 31 бр.;

6.                  Кодирани известия за смърт    204 бр.;

7.                  Изготвени заповеди за промяна в съставите на ЛКК в област Кюстендил –  3 бр.;

8.                  Издадено удостоверение за недостатъчност по реда на чл. 81 от ЗЛЗ – 13 бр.;

9.                  Изготвени и изпратени отговори до заинтересованите страни за резултатите от извършените проверки по повод постъпили сигнали за нарушения в ЛЗ – 3 бр.;

10.              Изпратени писма до ЛЗ, по повод заявления за регистрации и пререгистрации в Регистъра на РЗИ – 2 бр.;

11.              Изпратени писма за издаване на удостоверения за членство в БЛС и БЗС – 2 бр.;

12.              Изпратени отчети по Методиката за субсидиране до НЦОЗА – 1 бр.;

13.              Изготвен тримесечен доклад-анализ по Методиката за субсидиране на ЛЗБП;

14.              Изпратени програми до ЛЗБП, относно следдипломно обучение  - 4 бр.;

15.              Изпратен формуляр З-34 до НЦОЗА – 2 бр.;

16.              Изготвен и изпратен мотивиран отказ за регистрация на ЛЗИМП;

17.              Изготвен и изпратен доклад до МЗ, относно НППМДЗ за 2016 г.;

18.              Изготвен и изпратен анализ на използваемостта на леглата в ЛЗБП за 2016 г. в област Кюстендил;

19.              Обработени и изпратени до НЦОЗА годишни електронни отчети на ЛЗБП – 4 бр.;

20.              Обработени и въведени сведения за суицидни действия в онлайн платформата на НЦОЗА – 4 бр.;

21.              Извършени нови регистрации, пререгистрации и заличавания на лечебни заведения и дрогерии в Регистъра на РЗИ – общо 4 бр.;

22.              Участие на служители от дирекцията в заседания на Съвета по осиновяване, на Комисия по социални дейности, на Комисия за закрила на детето и в проведено интервю за национална медия – общо 13 участия.

 

Дирекция "Обществено здравe"

          

През месец февруари са направени 7 проверки в детски заведения относно спазване изискванията  на Наредба №2/13г. за здравословно хранене на децата от 0 до 3г. в детските заведения и детските кухни и Наредба№6/11г. на МЗ за здравословно хранене на децата от 3 до 7г. в детските заведения относно организираното хранене на децата. Извършени са 5 проверки относно спазване изискванията на Наредба 37/09г. на МЗ за здравословното хранене на учениците. Направена е една проверка относно рекламата на тютюневи и спиртни изделия в печатни издания. Направени са две проверки по спазване изискванията на Наредба 23/05г. в институция за социални услуги. Проверени са две учебни заведения  за спазване на заверените седмични учебни разписания съгласно изискванията на Наредба 10/14г. на МЗ.

Проведени са две обучения на тема „Тютюнопушене и въздействието му върху организма“, 4 обучения на тема „Здрвословно хранене“, 1 обучение на тема „Алкохол, злоупотреба с алкохола“,  1 лекция на тема „Наркотиците-видове, въздействие“, 1 обучение на тема „Тревожност, Депресия, Агресия“,

Изготвена е здравна оценка на седмични учебни разписания за втори учебен срок на учебната 2016/2017г. съгласно изискванията на Наредба №10/2014г. на МЗ на 21 училища от област Кюстендил.

         Осъществен е контрол  по спазване на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, като са извършени  202  броя  проверки. Издадени са 16 предписания за провеждане на хигиенни мерки.

          Проведен е здравен контрол по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места, като в търговските обекти  и обектите за обществено хранене  са извършени 204 проверки.

Служителите в отдел Лабораторни изследвания  са извършили следните изследвания:

       1.Химични и физични фактори-

- води - 38 проби - 524 изследвания

-храни -14 проби; 19 изследвания

- обекти    6; 9 измервания на микроклимат, 6 осветления; 3 шум; 1 вентилация, 12 проби  химични агенти,прах 2 проби;

-козметика – 3 проби, 3 изследвания.

      2. Санитарна микробиология-

         - води храни -  32 проби -  117 изследвания

         - храни -  11 проби - 13  изследвания

        - дезинфекции - 31 проби – 62 изследвания

        - козметика – 1 проба, 5 изследвания.