ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ М. ЯНУАРИ 2017г. В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЮСТЕНДИЛ

 

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Извършени проверки – 48.

От тях: тематични проверки – 12, текущи проверки – 18,  проверки по въвеждане в експлоатация на обекти – 7, проверки по изпълнение на предписания – 11. 

Връчени предписания – 5.
Извършени епидемиологични проучвания на заразни болести – 87.
Оказана организационно-методична помощ – 6.
Изготвяне на отчети за 2016 г., за второ полугодие на 2016 г. и за четвърто тримесечие на 2016 г.
Участие в комисия  по имунизации и зоонози – 2.
Изготвяне на обобщени годишни информации на подлежащите на контрол обекти.
Ежедневни и седмични справки и отчети. Изходяща документация.
Приемане на отчети за имунизации, раздаване на биопродукти. 

 

Дирекция "Медицински дейности" 

1.      За посочения период са извършени 118 проверки, както следва:

1.1.            Проверки в ПИМП, ИПДМП, СИМП, МЦ и състави на ЛКК, относно  осъществяваната от тях експертиза на временната неработоспособност –  23 бр.;

1.2.            Проверки на медицинската дейност, осъществявана в ПИМП, СИМП, МЦ и ИПДМП – общо 24 бр.;

1.3.            Контрол по метрология на медицинската апаратура в обектите, контролирани от дирекцията - 12 пр.;

1.4.            Контрол по спазване на изискванията на чл. 56 от ЗЗ за забрана на тютюнопушенето в обекти, контролирани от дирекция МД –  22 пр.;

1.5.            Проверки в аптеки, складове и дрогерии, относно спазване изискванията на ЗЗ, ЗЛПХМ, ЗКНВП и наредбите по прилагането им –  3 бр.;
           
1.6.            Извършени проверки по/на отчети на Методиката за субсидиране на ЛЗБП – 28 пр.;

1.7.            Проверки, относно медицинската дейност осъществявана в ЛЗБП – 5 бр.;

1.8.            Проверки по повод постъпили жалби и сигнали от пациенти и организации, относно нарушени здравни права или при спорове за медицинско обслужване в лечебните заведения – 1 бр.;

2.      Дейност, осъществявана от служителите на РКМЕ към МД:

                       2.1.            Проверени експертни решения, постановени от ТЕЛК – 610 бр.;

                       2.2.            Обработени документи в РКМЕ, свързани с медицинска експертиза – 1085 бр.;

3.                  Приети и проверени отчети на аптеки, притежаващи лицензии за търговия с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно Списък II и Списък III по чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП  - общо 45 бр.;

4.                  Предоставени специални рецептурни бланки на лекари за изписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо 75 бр. кочани;

5.                  Продадени специални формуляри на аптеки за лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества – 9 бр.;

6.                  Заверени разрешителни за внос/износ на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – общо 15 бр.;

7.                  Кодирани известия за смърт    249 бр.;

8.                  Изготвени заповеди за определяне съставите на ЛКК в област Кюстендил – 14 бр.;

9.                  Изпратени писма за определените ЛКК комисии – 25 бр.;

10.              Издадено удостоверение за недостатъчност по реда на чл. 81 от ЗЛЗ – 1 бр.;

11.              Изпратени констативни протоколи от извършени проверки до СРЗИ, по повод регистрация на втори адрес на СМДЛ „Рамус” – 5 бр.;

12.              Изпратени отчети по Методиката за субсидиране до НЦОЗА и ЛЗБП – общо 11 бр.;

13.              Обработени и изпратени до НЦОЗА тримесечни оперативни сведения на ЛЗ – 13 бр.;

14.              Изпратен формуляр З-34 до НЦОЗА – 2 бр.;

15.              Изпратени сведения за суицидни действия до НЦОЗА – 4 бр.;

16.              Изпратени писма за членство до БЛС и БЗС, относно регистрация на ЛЗ – 5 бр.;

17.              Изпратени писма за безплатни контролни прегледи на пациенти – 10 бр.;

18.              Изпратени писма до МБАЛ, относно промени в АГ стандарта, относно лек. продукт Стрептомицин, и относно лечение на малигнена хипотермия – общо 8 бр.;

19.              Изпратена информация до НЦОЗА, относно финансовите задължения на МБАЛ Дупница;

20.              Извършени нови регистрации, пререгистрации и заличавания на лечебни заведения и дрогерии в Регистъра на РЗИ – общо 3 бр.;

21.              Участие на служители от дирекцията в заседания на Съвета по осиновяване и на Комисия по социални дейности – общо 12 участия.

 

Дирекция "Обществено здравe"

          

           През месец януари са направени 2 проверки в детски заведения относно спазване изискванията  на Наредба №2/13г. за здравословно хранене на децата от 0 до 3г. в детските заведения и детските кухни и Наредба№6/11г. на МЗ за здравословно хранене на децата от 3 до 7г. в детските заведения относно организираното хранене на децата. Извършени са 3 проверки относно спазване изискванията на Наредба 37/09г. на МЗ за здравословното хранене на учениците. Направена е една проверка относно рекламата на тютюневи и спиртни изделия в печатни издания.

Проведено е 1 обучение – на тема „Тютюнопушене и въздействието му върху организма“ по Национална програма „Превенция на тютюнопушенето“.

Изготвена е здравна оценка на седмични учебни разписания съгласно изискванията на Наредба №10/2014г. на МЗ на 22 училища от област Кюстендил.

         Осъществен е контрол  по спазване на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, като са извършени 55 броя  проверки. Извършени са 102 проверки за опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз, като не са открити такива в региона; проверки на лични здравни книжки. Проверени са 19 обкта за  обществено хранене.

          Проведен е здравен контрол по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места, като в търговските обекти  и обектите за обществено хранене  са извършени 157 проверки. Издадени са 3 предписания.

Служителите в отдел Лабораторни изследвания  са извършили следните изследвания:

       1.Химични и физични фактори-

- води - 18 проби - 239 изследвания

- обекти    25; 243 измервания на микроклимат, 20 осветления; 4 шум;

      2. Санитарна микробиология-

         - храни -  9 проби -  10изследвания

         - води -  21 проби- 75  изследвания

        - дезинфекции - 11 проби – 19 изследвания

        - козметика – 1 проба, 5 изследвания.